Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 28-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  28-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 9/00   
(54)  Názov  Kráčajúca malá vodná elektráreň 
(57)  Anotácia  Kráčajúca malá vodná elektráreň pozostáva aspoň z dvoch hrebeňov (1) v tvare do vodorovného rovinného telesa rozvinutého mlynského kolesa. Hrebeň (1) tvorí rameno s osadenými lopatkami (10) alebo mnohobunkový štvorboký rošt (11), alebo mnohobunkovú šesťbokú voštinu (12), bunky sú zhora a zdola otvorené. Hrebeň (1) je zavesený na čapoch (20) samostatných výkyvných ramien (4). Druhý koniec samostatného výkyvného ramena (4) je pripojený čapom (22) k lineárnemu ložisku (3). Medzi bodmi samostatného výkyvného ramena (4), t. j. čapmi (20) a (22), je čap (21) zotrvačníka (2), umiestnený na obvodovej kružnici zotrvačníka (2), pričom hriadeľ zotrvačníka (2) je spojený prevodom s elektrickým generátorom (9). Medzi lineárnymi ložiskami (3) je vodorovné stabilizačné rameno (8). Pár hrebeňov (1) je navzájom pootočený o 180°. Každý hrebeň (1) má zotrvačníky (2), lineárne ložiská (3), samostatné výkyvné ramená (4) a vodorovné stabilizačné rameno (8). Hriadele zotrvačníkov (2) sú uložené na ráme pontónu alebo ukotvené. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 28-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 28-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 31.03.2020 Typ Doručené
1c Patentové nároky 31.03.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 31.03.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 31.03.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.03.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 01.04.2020 Typ Doručené
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2020 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 15.04.2020 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.04.2020 Typ Platba
7 Doplnenie materiálov 07.10.2020 Typ Doručené
7a Obrázok k anotácii 07.10.2020 Typ Doručené
7b Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7c Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7d Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7e Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7f Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7g Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7h Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7i Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7j Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7k Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7l Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7m Výkresy 07.10.2020 Typ Doručené
7n Patentové nároky 07.10.2020 Typ Doručené
7o Príloha inde neuvedená 07.10.2020 Typ Doručené
7p Opis 07.10.2020 Typ Doručené
7q Anotácia 07.10.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie PP 23.07.2021 Typ Interné listy
PP 28-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku