Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 27-2014
(11)  Číslo patentu  288626 
(21)  Číslo prihlášky  27-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.04.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  08.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 3/06   
(54)  Názov  Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami 
(57)  Anotácia  Veterná turbína pozostáva z hlavného hriadeľa (9) uloženého horizontálne v ložiskách (26) a (27), ktoré sú upevnené na opornej konštrukcii (3). Na hlavnom hriadeli (9) je upevnená sústava ramien (4), v ktorých sú horizontálne uložené hriadele (10) s otočnými záberovými plochami (8). Otočné plochy (8) určené na zachytávanie prúdu vetra (13) sú prostredníctvom otočných ramien (4) prepojené na hlavný hriadeľ (9), ktorý slúži aj na odvod energie vetra z turbíny. Každý z hriadeľov (10) je vybavený reťazovým ozubeným kolesom (6) spojeným reťazou (7) s centrálnym ozubeným kolesom (5), ktoré je staticky fixované k opornej konštrukcii (3), pričom je uložené na ložisku (29) osadenom na pevnom dutom čape (28), ktorý je upevnený na opornej konštrukcii (3). Stredom dutého čapu (28) prechádza voľne a súosovo hlavný hriadeľ (9). Rám opornej konštrukcie (3) je ukotvený na otočnom podstavci (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jedlička Kristal, Ing.; Krajinská 46, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jedlička Kristal, Ing.; Krajinská 46, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Maximálna platnosť do  11.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2015 11/2015 BA9A
2 Udelené patenty 08.01.2019 01/2019 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.02.2019 02/2019 QA4A
 
PP 27-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.12.2018 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 09.04.2019 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 08.04.2020 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 08.04.2021 8 74,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 11.04.2014 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 24.04.2014 Typ Odoslané
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.05.2014 Typ Doručené
3a Opis 02.05.2014 Typ Doručené
3b Patentové nároky 02.05.2014 Typ Doručené
3c Anotácia 02.05.2014 Typ Doručené
3d Obrázok k anotácii 02.05.2014 Typ Doručené
3e Výkresy 02.05.2014 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 15.05.2014 Typ Odoslané
5 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2014 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.06.2014 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 01.07.2014 Typ Odoslané
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2014 Typ Platba
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.07.2015 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 08.07.2015 Typ Interné listy
11 správa o rešerši 06.11.2017 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.11.2017 Typ Odoslané
13 záznam o rokovaní 06.12.2017 Typ Interné listy
14 záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.02.2018 Typ Interné listy
15 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 06.03.2018 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 01.03.2018 Typ Doručené
16a Anotácia 01.03.2018 Typ Doručené
16b Opis 01.03.2018 Typ Doručené
17 Žiadosť o pokračovanie v konaní 09.03.2018 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 09.03.2018 Typ Doručené
17b Opis 09.03.2018 Typ Doručené
17c Anotácia 09.03.2018 Typ Doručené
19 40 Poplatok za pokračovanie v konaní 23.03.2018 Typ Platba
20 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 11.04.2018 Typ Odoslané
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.05.2018 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 13.07.2018 Typ Doručené
22a Sprievodný list 13.07.2018 Typ Doručené
22b Opis 13.07.2018 Typ Doručené
24 pokyn na udelenie 23.07.2018 Typ Interné listy
25 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.08.2018 Typ Odoslané
26 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.10.2018 Typ Platba
27 rozhodnutie o udelení patentu 17.10.2018 Typ Odoslané
28 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2018 Typ Odoslané
29 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 10.01.2019 Typ Odoslané
30 Ponuka licencie 21.01.2019 Typ Doručené
30a Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
30b Ponuka licencie 21.01.2019 Typ Doručené
31 oznámenie o zápise ponuky licencie 29.01.2019 Typ Odoslané
PP 27-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku