Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 26-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  26-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24B 45/00  B24B 41/04  F16F 15/22   
(54)  Názov  Presný valcový tŕň na upínanie brúsnych kotúčov do klieštiny piezoelektrického rotačného dynamometra 
(57)  Anotácia  Presný valcový tŕň na upínanie brúsnych kotúčov do klieštiny piezoelektrického rotačného dynamometra pozostáva z upínacej časti (1) na upnutie do klieštiny rotačného dynamometra a z násuvnej časti (7) na nasunutie brúsneho kotúča a vymedzovacích krúžkov, medzi ktorými je umiestnený vyvažovací segment (5). Vyvažovací segment (5) má štyri alebo šesť radiálnych otvorov (4) na vyvažovacie skrutky s rozdielnymi hmotnosťami. Násuvná časť (7) je ukončená závitom (3) a maticou (2), v ktorej je zaskrutkovaná radiálna poistná skrutka (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Rekreačná 24, 919 34 Trnava; SK;
Buranská Eva, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 26-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 26-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 26.03.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 26.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 26.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 26.03.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 26.03.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.03.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.03.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 30.03.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.03.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 31.03.2020 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.04.2020 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2020 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 27.05.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 31.08.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
8b Opis 31.08.2021 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 31.08.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o pokračovanie v konaní 31.08.2021 Typ Doručené
10 40 Poplatok za pokračovanie v konaní 08.09.2021 Typ Platba
11 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 24.09.2021 Typ Odoslané
PP 26-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku