Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 26-2011
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  26-2011 
(22)  Application Date  11.04.2011 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  05.11.2012 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C08L 67/04  C08L 101/16   
(54)  Title  Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so zlepšenými vlastnosťami 
(57)  Abstract  Riešenie sa týka biologicky degradovateľnej kompozície, ktorá obsahuje 5 až 95 hmotn. % polyhydroxyalkánoátu a 95 až 5 hmotn. % kyseliny polymliečnej alebo laktidu, 2 až 67 dielov plastifikátora alebo zmesi plastifikátorov na 100 dielov polymérnej zmesi. Riešenie sa týka aj kompozície, ktorá obsahuje 0,05 až 5 hmotn. % reaktívneho aditíva. Ako plastifikátory sa použijú estery kyseliny citrónovej, estery glycerínu, estery kyseliny fosforečnej, estery kyseliny sebakovej a iné kvapaliny organické nízkomolekulové polyestery. Reaktívne aditívum je vybrané zo skupiny chemikálií, ako sú napríklad akrylové polyméry, epoxidované akrylové polyméry, diizokyanáty a ich deriváty, epoxidované oleje, oligomérne kopolyméry rôznych monomérov s glycidylmetakrylátom alebo akrylátom a ďalšie. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Alexy Pavol, doc. Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.; Ľuda Zúbka 9, 841 01 Bratislava; SK;
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava; SK;
Bugaj Peter, Ing., PhD.; Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice; SK;
Mikušová Miroslava, Ing., PhD.; Bohunice 190, 018 52 Pruské; SK;
Tomanová Katarína, Ing.; Komenského 1642, 020 01 Púchov; SK;
Benovič František, Ing.; , 919 03 Horné Orešany 360; SK;
Plavec Roderik, Bc.; Bočná 2, 946 03 Kolárovo; SK;
Mihalík Michal, Bc.; Banská Hodruša 396, 966 61 Hodruša - Hámre; SK;
Tomašková Monika, Ing.; Zvolenská 32, 821 09 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2012/000004 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2012 11/2012 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.10.2013 10/2013 GB9A
3 Zmeny mien 04.08.2015 08/2015 HC9A
4 Zastavené konania o patentových prihláškach 03.12.2018 12/2018 FB9A
 
PP 26-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 26-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 11.04.2011 Type Delivered
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.04.2011 Type Delivered
2a Opis 18.04.2011 Type Delivered
2b Patentové nároky 18.04.2011 Type Delivered
2c Anotácia 18.04.2011 Type Delivered
2d Plná moc 18.04.2011 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 03.05.2011 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.05.2011 Type Payment
5 Plná moc 26.05.2011 Type Delivered
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.06.2011 Type Payment
7 vnútrospisový list 24.04.2012 Type Internal Letter
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2012 Type Payment
9 90 Doplatok 26.04.2012 Type Payment
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 30.04.2012 Type Sent document
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.04.2012 Type Payment
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2012 Type Delivered
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 04.05.2012 Type Sent document
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.08.2012 Type Internal Letter
15 pokyn na zverejnenie PP 28.08.2012 Type Internal Letter
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 29.05.2013 Type Delivered
16a Doplnenie materiálov 29.05.2013 Type Delivered
17 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2013 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku 25.06.2013 Type Sent document
19 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 29.07.2013 Type Sent document
20 Žiadosť o výmaz pôvodcu, prihlasovateľa 02.08.2013 Type Delivered
21 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 02.08.2013 Type Delivered
22 oznámenie o zápise zmeny 28.08.2013 Type Sent document
23 záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení PP 21.02.2014 Type Internal Letter
24 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 21.02.2014 Type Delivered
25 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 10.04.2014 Type Delivered
25a Licenčná zmluva 10.04.2014 Type Delivered
26 vyžiadanie poplatku 25.06.2014 Type Sent document
27 všeobecný referátnik 25.06.2014 Type Sent document
28 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.07.2014 Type Payment
29 správa o rešerši 29.10.2014 Type Internal Letter
30 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.10.2014 Type Sent document
31 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.12.2014 Type Delivered
32 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.12.2014 Type Sent document
33 záznam o rokovaní 27.01.2015 Type Internal Letter
34 Výpoveď plnej moci 22.01.2015 Type Delivered
35 oznámenie o zápise zmeny 04.02.2015 Type Sent document
36 Odpoveď na správu úradu 05.02.2015 Type Delivered
36a Opis 05.02.2015 Type Delivered
36b Patentové nároky 05.02.2015 Type Delivered
36c Anotácia 05.02.2015 Type Delivered
37 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.05.2015 Type Delivered
38a Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.05.2015 Type Delivered
38b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.05.2015 Type Delivered
38c Doplnenie materiálov 12.05.2015 Type Delivered
39a Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.05.2015 Type Delivered
39b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.05.2015 Type Delivered
39c Doplnenie materiálov 12.05.2015 Type Delivered
40 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2015 Type Payment
41 vyžiadanie poplatku 18.06.2015 Type Sent document
42 vyžiadanie poplatku 18.06.2015 Type Sent document
43 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2015 Type Payment
44 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2015 Type Payment
45 oznámenie o zápise zmeny 23.07.2015 Type Sent document
46 oznámenie o zápise zmeny 23.07.2015 Type Sent document
47 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 04.11.2015 Type Sent document
48 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2015 Type Delivered
49 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.01.2016 Type Sent document
50 záznam o rokovaní 02.02.2016 Type Internal Letter
51 Odpoveď na správu úradu 07.04.2016 Type Delivered
51a Patentové nároky 07.04.2016 Type Delivered
52 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 02.05.2016 Type Sent document
53 Odpoveď na správu úradu 29.06.2016 Type Delivered
53a Patentové nároky 29.06.2016 Type Delivered
53b Doplnenie materiálov 29.06.2016 Type Delivered
54 Odpoveď na správu úradu 30.06.2016 Type Delivered
54a Patentové nároky 30.06.2016 Type Delivered
55 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.09.2016 Type Sent document
56 Odpoveď na správu úradu 28.10.2016 Type Delivered
56a Opis 28.10.2016 Type Delivered
56b Patentové nároky 28.10.2016 Type Delivered
56c Anotácia 28.10.2016 Type Delivered
57 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.12.2016 Type Sent document
58 Odpoveď na správu úradu 13.01.2017 Type Delivered
58a Opis 13.01.2017 Type Delivered
58b Patentové nároky 13.01.2017 Type Delivered
58c Anotácia 13.01.2017 Type Delivered
59 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.03.2017 Type Sent document
60 Odpoveď na správu úradu 15.05.2017 Type Delivered
62 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.11.2017 Type Sent document
63 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.01.2018 Type Delivered
64 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.02.2018 Type Sent document
65 Odpoveď na správu úradu 27.03.2018 Type Delivered
65a Sprievodný list 27.03.2018 Type Delivered
66 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.04.2018 Type Sent document
67 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.07.2018 Type Internal Letter
68 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 13.08.2018 Type Sent document
PP 26-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 27.08.2013 Ústav polymérov SAV Ústav polymérov SAV
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.02.2015 Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 22.07.2015 Alexy Pavol, doc. Ing., PhD. Alexy Pavol, doc. Ing., PhD.
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc. Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc. Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.
Bugaj Peter, Ing., PhD. Bugaj Peter, Ing., PhD.
Mikušová Miroslava, Ing., PhD. Pavlačková Miroslava, Ing.
Tomanová Katarína, Ing. Tomanová Katarína, Ing.
Benovič František, Ing. Benovič František, Ing.
Plavec Roderik, Bc. Plavec Roderik, Bc.
Mihalík Michal, Bc. Mihalík Michal, Bc.
Botošová Monika, Bc. Botošová Monika, Bc.
4 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 22.07.2015 Alexy Pavol, doc. Ing., PhD. Alexy Pavol, doc. Ing., PhD.
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc. Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc. Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.
Bugaj Peter, Ing., PhD. Bugaj Peter, Ing., PhD.
Mikušová Miroslava, Ing., PhD. Mikušová Miroslava, Ing., PhD.
Tomanová Katarína, Ing. Tomanová Katarína, Ing.
Benovič František, Ing. Benovič František, Ing.
Plavec Roderik, Bc. Plavec Roderik, Bc.
Mihalík Michal, Bc. Mihalík Michal, Bc.
Tomašková Monika, Ing. Botošová Monika, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku