Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 26-2011
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  26-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.04.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 67/04  C08L 101/16   
(54)  Názov  Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so zlepšenými vlastnosťami 
(57)  Anotácia  Riešenie sa týka biologicky degradovateľnej kompozície, ktorá obsahuje 5 až 95 hmotn. % polyhydroxyalkánoátu a 95 až 5 hmotn. % kyseliny polymliečnej alebo laktidu, 2 až 67 dielov plastifikátora alebo zmesi plastifikátorov na 100 dielov polymérnej zmesi. Riešenie sa týka aj kompozície, ktorá obsahuje 0,05 až 5 hmotn. % reaktívneho aditíva. Ako plastifikátory sa použijú estery kyseliny citrónovej, estery glycerínu, estery kyseliny fosforečnej, estery kyseliny sebakovej a iné kvapaliny organické nízkomolekulové polyestery. Reaktívne aditívum je vybrané zo skupiny chemikálií, ako sú napríklad akrylové polyméry, epoxidované akrylové polyméry, diizokyanáty a ich deriváty, epoxidované oleje, oligomérne kopolyméry rôznych monomérov s glycidylmetakrylátom alebo akrylátom a ďalšie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alexy Pavol, doc. Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.; Ľuda Zúbka 9, 841 01 Bratislava; SK;
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava; SK;
Bugaj Peter, Ing., PhD.; Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice; SK;
Mikušová Miroslava, Ing., PhD.; Bohunice 190, 018 52 Pruské; SK;
Tomanová Katarína, Ing.; Komenského 1642, 020 01 Púchov; SK;
Benovič František, Ing.; , 919 03 Horné Orešany 360; SK;
Plavec Roderik, Bc.; Bočná 2, 946 03 Kolárovo; SK;
Mihalík Michal, Bc.; Banská Hodruša 396, 966 61 Hodruša - Hámre; SK;
Tomašková Monika, Ing.; Zvolenská 32, 821 09 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2012/000004 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2012 11/2012 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.10.2013 10/2013 GB9A
3 Zmeny mien 04.08.2015 08/2015 HC9A
4 Zastavené konania o patentových prihláškach 03.12.2018 12/2018 FB9A
 
PP 26-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 26-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 11.04.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.04.2011 Typ Doručené
2a Opis 18.04.2011 Typ Doručené
2b Patentové nároky 18.04.2011 Typ Doručené
2c Anotácia 18.04.2011 Typ Doručené
2d Plná moc 18.04.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 03.05.2011 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.05.2011 Typ Platba
5 Plná moc 26.05.2011 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.06.2011 Typ Platba
7 vnútrospisový list 24.04.2012 Typ Interné listy
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2012 Typ Platba
9 90 Doplatok 26.04.2012 Typ Platba
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 30.04.2012 Typ Odoslané
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.04.2012 Typ Platba
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2012 Typ Doručené
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 04.05.2012 Typ Odoslané
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.08.2012 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP 28.08.2012 Typ Interné listy
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 29.05.2013 Typ Doručené
16a Doplnenie materiálov 29.05.2013 Typ Doručené
17 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.06.2013 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 25.06.2013 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 29.07.2013 Typ Odoslané
20 Žiadosť o výmaz pôvodcu, prihlasovateľa 02.08.2013 Typ Doručené
21 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 02.08.2013 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise zmeny 28.08.2013 Typ Odoslané
23 záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení PP 21.02.2014 Typ Interné listy
24 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 21.02.2014 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 10.04.2014 Typ Doručené
25a Licenčná zmluva 10.04.2014 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku 25.06.2014 Typ Odoslané
27 všeobecný referátnik 25.06.2014 Typ Odoslané
28 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.07.2014 Typ Platba
29 správa o rešerši 29.10.2014 Typ Interné listy
30 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.10.2014 Typ Odoslané
31 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.12.2014 Typ Doručené
32 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.12.2014 Typ Odoslané
33 záznam o rokovaní 27.01.2015 Typ Interné listy
34 Výpoveď plnej moci 22.01.2015 Typ Doručené
35 oznámenie o zápise zmeny 04.02.2015 Typ Odoslané
36 Odpoveď na správu úradu 05.02.2015 Typ Doručené
36a Opis 05.02.2015 Typ Doručené
36b Patentové nároky 05.02.2015 Typ Doručené
36c Anotácia 05.02.2015 Typ Doručené
37 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.05.2015 Typ Doručené
38a Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.05.2015 Typ Doručené
38b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.05.2015 Typ Doručené
38c Doplnenie materiálov 12.05.2015 Typ Doručené
39a Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.05.2015 Typ Doručené
39b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.05.2015 Typ Doručené
39c Doplnenie materiálov 12.05.2015 Typ Doručené
40 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2015 Typ Platba
41 vyžiadanie poplatku 18.06.2015 Typ Odoslané
42 vyžiadanie poplatku 18.06.2015 Typ Odoslané
43 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2015 Typ Platba
44 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2015 Typ Platba
45 oznámenie o zápise zmeny 23.07.2015 Typ Odoslané
46 oznámenie o zápise zmeny 23.07.2015 Typ Odoslané
47 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 04.11.2015 Typ Odoslané
48 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2015 Typ Doručené
49 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.01.2016 Typ Odoslané
50 záznam o rokovaní 02.02.2016 Typ Interné listy
51 Odpoveď na správu úradu 07.04.2016 Typ Doručené
51a Patentové nároky 07.04.2016 Typ Doručené
52 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 02.05.2016 Typ Odoslané
53 Odpoveď na správu úradu 29.06.2016 Typ Doručené
53a Patentové nároky 29.06.2016 Typ Doručené
53b Doplnenie materiálov 29.06.2016 Typ Doručené
54 Odpoveď na správu úradu 30.06.2016 Typ Doručené
54a Patentové nároky 30.06.2016 Typ Doručené
55 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.09.2016 Typ Odoslané
56 Odpoveď na správu úradu 28.10.2016 Typ Doručené
56a Opis 28.10.2016 Typ Doručené
56b Patentové nároky 28.10.2016 Typ Doručené
56c Anotácia 28.10.2016 Typ Doručené
57 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.12.2016 Typ Odoslané
58 Odpoveď na správu úradu 13.01.2017 Typ Doručené
58a Opis 13.01.2017 Typ Doručené
58b Patentové nároky 13.01.2017 Typ Doručené
58c Anotácia 13.01.2017 Typ Doručené
59 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.03.2017 Typ Odoslané
60 Odpoveď na správu úradu 15.05.2017 Typ Doručené
62 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.11.2017 Typ Odoslané
63 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.01.2018 Typ Doručené
64 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.02.2018 Typ Odoslané
65 Odpoveď na správu úradu 27.03.2018 Typ Doručené
65a Sprievodný list 27.03.2018 Typ Doručené
66 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.04.2018 Typ Odoslané
67 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.07.2018 Typ Interné listy
68 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 13.08.2018 Typ Odoslané
PP 26-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 27.08.2013 Ústav polymérov SAV Ústav polymérov SAV
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.02.2015 Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 22.07.2015 Alexy Pavol, doc. Ing., PhD. Alexy Pavol, doc. Ing., PhD.
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc. Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc. Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.
Bugaj Peter, Ing., PhD. Bugaj Peter, Ing., PhD.
Mikušová Miroslava, Ing., PhD. Pavlačková Miroslava, Ing.
Tomanová Katarína, Ing. Tomanová Katarína, Ing.
Benovič František, Ing. Benovič František, Ing.
Plavec Roderik, Bc. Plavec Roderik, Bc.
Mihalík Michal, Bc. Mihalík Michal, Bc.
Botošová Monika, Bc. Botošová Monika, Bc.
4 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 22.07.2015 Alexy Pavol, doc. Ing., PhD. Alexy Pavol, doc. Ing., PhD.
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc. Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc. Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.
Bugaj Peter, Ing., PhD. Bugaj Peter, Ing., PhD.
Mikušová Miroslava, Ing., PhD. Mikušová Miroslava, Ing., PhD.
Tomanová Katarína, Ing. Tomanová Katarína, Ing.
Benovič František, Ing. Benovič František, Ing.
Plavec Roderik, Bc. Plavec Roderik, Bc.
Mihalík Michal, Bc. Mihalík Michal, Bc.
Tomašková Monika, Ing. Botošová Monika, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku