Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 24-2009
(11)  Číslo patentu  288373 
(21)  Číslo prihlášky  24-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.04.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04G 17/06   
(54)  Názov  Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia 
(57)  Anotácia  Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojom A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojom B, ktorý tvorí profil a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VST BUILDING TECHNOLOGIES AG; Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsdorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Müler Michael, Mag Dr.; Hauptplatz 1, 2332 Hennersdorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  03.04.2022 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2011 1/2011 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.02.2016 2/2016 GB9A
3 Udelené patenty 01.07.2016 7/2016 FG4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
PP 24-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2009 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2009 53,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2015 27,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2015 27,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.04.2016 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 24-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.09.2016 645,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 24.03.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 16.02.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 19.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 10.03.2020 265,50 EUR 12
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 25.03.2020 265,50 EUR 12 19.05.2020 265,50 EUR
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 16.03.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 24-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.04.2009 Typ Doručené
Opis 03.04.2009 Typ Doručené
Patentové nároky 03.04.2009 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2009 Typ Doručené
Výkresy 03.04.2009 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.04.2009 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.04.2009 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.09.2010 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.09.2010 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 20.10.2010 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.10.2010 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 28.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 28.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.08.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.08.2015 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 22.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 02.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 02.11.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.11.2015 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2016 Typ Odoslané
správa o rešerši 18.02.2016 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 18.02.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 18.02.2016 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.04.2016 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.04.2016 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 05.05.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.07.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 12.05.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 14.05.2020 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
PP 24-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
3 Prevod prihlasovatela 12.01.2016 VST BUILDING TECHNOLOGIES AG VST VERBUNDSCHALUNGSTECHNIK s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.01.2016 CLC advokátska kancelária s.r.o. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2016 CLC advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku