Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 238-2000
(11)  Číslo patentu  285003 
(21)  Číslo prihlášky  238-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.02.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  06.04.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.09.2001 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  20.03.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/32  F02B 75/26   
(54)  Názov  Kulisový motor 
(57)  Anotácia  K hriadeľu (1) otočne uloženom v ráme (16) je najmenej jedným koncom súosovo excentricky pripojený najmenej jeden čap (2), napr. nalisovaním, pričom na každom z čapov (2) je otočne uložený piest (3) pohybujúci sa proti valcu (4) posuvne vratne po osi (13). Valec (4) je vytvorený v telese (5), ktoré je otočne uložené prostredníctvom ložiska (8) v ráme (16). K valcu (4) telesa (5) je pripevnená hlava (6), napr. pomocou skrutiek. Medzi piestom (3), telesom (5) a hlavou (6) sú pracovné priestory (14) a (15), ku ktorým je pripojený neznázornený rozvod pracovného média. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  22.02.2009 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.02.2009 
   Maximálna platnosť do  22.02.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 11.09.2001 09/2001 BA9A
2 Udelené patenty 06.04.2006 04/2006 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2009 11/2009 MM4A
 
PP 238-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 06.03.2006 7 8 800,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 21.02.2007 8 2 700,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 15.02.2008 9 5 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 238-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.02.2000 Typ Doručené
2 Podklady v pôvodnom jazyku 22.02.2000 Typ Doručené
3 Opis 22.02.2000 Typ Doručené
4 Patentové nároky 22.02.2000 Typ Doručené
5 Výkresy 22.02.2000 Typ Doručené
6 Anotácia 22.02.2000 Typ Doručené
7 Obrázok k anotácii 22.02.2000 Typ Doručené
8 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.03.2000 Typ Platba
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2000 Typ Platba
11 pokyn na zverejnenie PP 26.04.2001 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 12.12.2005 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 12.12.2005 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.01.2006 Typ Odoslané
15 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.01.2006 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 17.01.2006 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise zmeny 27.01.2006 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.02.2006 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 14.02.2006 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.04.2006 Typ Odoslané
PP 238-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.01.2006 Žilinská univerzita Žilinská univerzita
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku