Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 22-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  22-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/00  B23Q 17/00   
(54)  Názov  Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny 
(57)  Anotácia  Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny obsahuje sondu (1), ktorá je umiestnená v zásobníku (6) reznej kvapaliny (7) obrábacieho stroja (8) a má zabudovaný snímač teploty reznej kvapaliny (2), snímač koncentrácie reznej kvapaliny (3), snímač úrovne acidity reznej kvapaliny (4) a snímač výšky hladiny reznej kvapaliny (5) určený na automatické vysielanie nasnímaných údajov o reznej kvapaline (7) bezdrôtovou komunikáciou (9) do zobrazovača (10). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jurina František, Ing.; Partizánska 119/369, 922 05 Chtelnica; SK;
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.; Adama Štrekára 53, 917 08 Trnava 8; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Repko Aleksandr, prof. Ing., DrSc.; Lesnaya 23, 427438 Votkinsk; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 22-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 22-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.03.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 24.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 24.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 24.03.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 24.03.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.03.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.03.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 30.03.2020 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.04.2020 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2020 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.04.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.07.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 01.07.2021 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.07.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 10.09.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
10b Opis 10.09.2021 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 01.10.2021 Typ Interné listy
PP 22-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku