Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 21-2010
(11)  Číslo patentu  288191 
(21)  Číslo prihlášky  21-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.03.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.10.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  14.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01F 1/74  G01M 11/02   
(54)  Názov  Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky 
(57)  Anotácia  Spôsob merania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov s využitím optického vlákna je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky λ0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 šíriace sa v optickom vlákne, ktorého jadro je tvorené vyšetrovanou binárnou zmesou. Keďže index lomu binárnych zmesí závisí od pomeru jednotlivých kvapalín v zmesi, je možné na určenie tohto pomeru využiť meranie vyrovnávacej vlnovej dĺžky λ0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 v optickom vlákne, pretože hodnota vyrovnávacej vlnovej dĺžky λ0 závisí od indexu lomu jadra optického vlákna, ktoré je tvorené vyšetrovanou binárnou zmesou. Opísaný spôsob je možné využiť pri návrhu a konštrukcii tzv. laboratórií na čipe. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  10.03.2015 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.03.2015 
   Maximálna platnosť do  10.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.10.2011 10/2011 BA9A
2 Udelené patenty 03.06.2014 06/2014 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.12.2015 12/2015 MM4A
 
PP 21-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 20.06.2014 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 21-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.03.2010 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2010 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.03.2010 Typ Doručené
1c Anotácia 10.03.2010 Typ Doručené
1d Výkresy 10.03.2010 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.03.2010 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.07.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 06.07.2011 Typ Interné listy
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.05.2012 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.05.2012 Typ Doručené
7 správa o rešerši 08.11.2013 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.11.2013 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 17.01.2014 Typ Doručené
9a Opis 17.01.2014 Typ Doručené
9b Patentové nároky 17.01.2014 Typ Doručené
9c Anotácia 17.01.2014 Typ Doručené
9d Výkresy 17.01.2014 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní úplného prieskumu 21.01.2014 Typ Interné listy
11 pokyn na udelenie 21.01.2014 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.01.2014 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.03.2014 Typ Platba
14 rozhodnutie o udelení patentu 11.04.2014 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.05.2014 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 05.06.2014 Typ Odoslané
PP 21-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku