Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 2-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  2-2017 
(22)  Application Date  03.01.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.08.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  F16B 5/02  E04B 1/61   
(54)  Title  Spôsob rýchleho spájania dvoch priliehajúcich rovinných plôch pre spojenia telies a rýchloupínací skrutkový spoj 
(57)  Abstract  Rýchloupínací skrutkový spoj dvoch priliehajúcich rovinných plôch pre spojenia telies pozostáva z prvej spájanej plochy (1) so sústavou prvých spojovacích výrezov (2) v okrajových hranách prvej spájanej plochy (1) a ďalej pozostáva z druhej spájanej plochy (3) so sústavou druhých spojovacích výrezov (4) v okrajových hranách druhej spájanej plochy (3). Pritom prvé spojovacie výrezy (2) prvej spájanej plochy (1) a druhé spojovacie výrezy (4) druhej spájanej plochy (3) sú v zákryte. Ďalej pozostáva zo sústavy spojovacích skrutiek (5) s hranatým driekom (6) osadeným za hlavou (7) spojovacej skrutky (5), pričom spojovacia skrutka (5) je vybavená čiastočne naskrutkovanou maticou (8). Hranaté drieky (6) spojovacích skrutiek (5) sú uložené na dnách prvých spojovacích výrezov (2) prvej spájanej plochy (1) a na dnách druhých spojovacích výrezov (4) druhej spájanej plochy (3). Vnútorné plochy hláv (7) spojovacích skrutiek (5) sú rovinné a doliehajú na vonkajšiu stranu druhej spájanej plochy (3). Vnútorné plochy matíc (8) doliehajú na vonkajšiu stranu prvej spájanej plochy (1) alebo naopak. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Golfer SK, s.r.o.; Suché Miesto 138, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(72)  Inventor(s)  nezverejniť pôvodcov na vlastnú žiadosť; ; XX 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.08.2018 08/2018 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 14.04.2021 07/2021 FB9A
 
PP 2-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 2-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.01.2017 Type Delivered
1a Opis 03.01.2017 Type Delivered
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.01.2017 Type Delivered
1c Plná moc 03.01.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 09.01.2017 Type Delivered
2a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.01.2017 Type Delivered
3 Doplnenie materiálov 11.01.2017 Type Delivered
3a Plná moc 11.01.2017 Type Delivered
3b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 11.01.2017 Type Delivered
4 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2017 Type Payment
5 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.02.2017 Type Payment
6 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 16.03.2017 Type Sent document
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 24.05.2018 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie PP 24.05.2018 Type Internal Letter
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.07.2020 Type Delivered
9a Plná moc 14.07.2020 Type Delivered
10 oznámenie o zápise zmeny 15.07.2020 Type Sent document
11 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 12.02.2021 Type Sent document
PP 2-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku