Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 170-2006
(11)  Číslo patentu  288122 
(21)  Číslo prihlášky  170-2006 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2006 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2005-821 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2008 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 5/18  B61L 5/12  B61L 5/00  B61L 29/24  B61L 29/28   
(54)  Názov  Svietidlo LED a spôsob bezpečného ovládania svietidla LED 
(57)  Anotácia  Inteligentné svietidlo LED na vonkajšiu svetelnú signalizáciu v železničnej zabezpečovacej technike s LED diódami (4) je rozdelené do troch nezávislých sekcií (9) LED, pričom aj svit iba dvoch sekcií (9) LED je postačujúci na splnenie príslušných noriem pre optické vlastnosti tohto svietidla. Funkčnosť každej LED diódy (4) je kontrolovaná troma nezávislými spôsobmi. Uskutočňuje sa kontrola funkčnosti riadiacej a dohliadacej elektroniky každej sekcie (9) svietidla LED a tiež kontrola funkčnosti napájacieho zdroja (11) elektrického prúdu tak, že každá ľubovoľne vzniknutá jedna porucha je detegovaná a nespôsobuje výpadok funkcie svietidla LED, pričom sú zachované základné bezpečnostné princípy pre povoľujúci a zakazujúci znak. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD PRAHA s. r. o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miška Vladimír, Ing.; Mišákova 16, 779 00 Olomouc; CZ;
Židek Martin, Ing.; Dolany 508, 783 16 Dolany; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.03.2008 3/2008 BA9A
2 Udelené patenty 03.09.2013 9/2013 FG4A
 
PP 170-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.01.2007 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.02.2007 7 000,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.07.2013 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 170-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 03.10.2013 149,00 EUR 8
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 03.10.2013 496,50 EUR 7
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 16.09.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 11.12.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 20.12.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.12.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 20.12.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 29.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 25.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 14.12.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 21.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 170-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu - FAX 21.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.12.2006 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 27.12.2006 Typ Doručené
Podklady v pôvodnom jazyku 27.12.2006 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 16.01.2007 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.02.2007 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.02.2007 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.02.2007 Typ Doručené
Anotácia 22.02.2007 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.02.2007 Typ Doručené
Opis 22.02.2007 Typ Doručené
Patentové nároky 22.02.2007 Typ Doručené
Výkresy 22.02.2007 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.02.2007 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 19.12.2007 Typ Interné listy
správa o rešerši 11.02.2013 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 11.02.2013 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 11.02.2013 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.02.2013 Typ Odoslané
Plná moc 18.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.05.2013 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.07.2013 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 25.07.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 05.09.2013 Typ Odoslané
PP 170-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku