Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 1616-98
(11)  Číslo patentu  283513 
(21)  Číslo prihlášky  1616-98 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.11.1998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.08.2003 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.05.2001 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  11.06.2003 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02H 9/02  H02H 9/04  H02M 7/06  H02M 1/14   
(54)  Názov  Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov 
(57)  Anotácia  Indukčný filter prúdu (IFP) slúži na útlm prúdových impulzov. Je zapojený medzi usmerňovačom a záťažou tak, aby elektrický prúd z usmerňovača do záťaže prechádzal cez kotúčové cievky (L1, L2) filtra, ktoré sú uzavreté feromagnetickým obvodom. Magnetické toky (Fí1, Fí2) majú orientáciu proti sebe, a tým aj striedavé prúdové impulzy generované komutáciou ventilov a superponované na jednosmerný prúd sa navzájom rušia v dôsledku indukčnej väzby. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Moyzesova 20, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrtánek Jaroslav; Kotešová 616, 013 61 Kotešová; SK;
Darmová Vilibalda, Ing., PhDr.; Severná 57, 010 01 Žilina; SK;
Faktorová Dagmar, Ing.; Hečkova 34, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  11.06.2003 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.06.2003 
   Maximálna platnosť do  23.11.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením vymer. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 10.05.2001 05/2001 BA9A
2 Udelené patenty 05.08.2003 08/2003 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.07.2004 07/2004 MM4A
 
PP 1616-98
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 1616-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.11.1998 Typ Doručené
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.1999 Typ Platba
3 90 Poplatok 07.01.1999 Typ Platba
4 vyžiadanie doplatku za podanie PV 13.01.1999 Typ Odoslané
5 90 Doplatok 19.01.1999 Typ Platba
6 Žiadosť inde neuvedená 25.01.1999 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 27.01.1999 Typ Odoslané
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.02.1999 Typ Odoslané
9 Preprac. podklady - sprievodný list 12.04.1999 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.08.1999 Typ Platba
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.08.1999 Typ Doručené
12 správa o výsledku ÚP - formálne chyby 26.06.2000 Typ Odoslané
13 Preprac. podklady - sprievodný list 04.08.2000 Typ Doručené
14 Opis 04.08.2000 Typ Doručené
15 Patentové nároky 04.08.2000 Typ Doručené
16 Anotácia 04.08.2000 Typ Doručené
17 Výkresy 04.08.2000 Typ Doručené
18 Preprac. podklady - sprievodný list 28.12.2000 Typ Doručené
18a Opis 23.11.1998 Typ Doručené
18b Patentové nároky 23.11.1998 Typ Doručené
18c Anotácia 23.11.1998 Typ Doručené
18e Výkresy 23.11.1998 Typ Doručené
19 pokyn na zverejnenie PP 17.01.2001 Typ Interné listy
20 správa o rešerši 06.08.2002 Typ Interné listy
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 06.08.2002 Typ Odoslané
22 Preprac. podklady - sprievodný list 08.10.2002 Typ Doručené
22a Opis 08.10.2002 Typ Doručené
22b Patentové nároky 08.10.2002 Typ Doručené
22c Anotácia 08.10.2002 Typ Doručené
22d Výkresy 08.10.2002 Typ Doručené
23 pokyn na udelenie 14.10.2002 Typ Interné listy
24 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.04.2003 Typ Odoslané
25 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.06.2003 Typ Platba
26 rozhodnutie o udelení patentu 16.06.2003 Typ Odoslané
27 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 23.09.2003 Typ Odoslané
PP 1616-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku