Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 16-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  16-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 37/00  G08B 17/06  A62C 37/08   
(54)  Názov  Tepelný senzor na spúšťanie pyrotechnických a aerosólových hasiacich prístrojov 
(57)  Anotácia  Tepelný senzor na spúšťanie pyrotechnických a aerosólových hasiacich prístrojov a najmä impulzných hasiacich modulov pozostáva z telesa (7) krytu, v ktorom je umiestnená cievka (8), v ktorej stredovom otvore je umiestnená vodiaca tyč (14) s dorazom. Na hornom konci vodiacej tyče (14) s dorazom je prichytený permanentný magnet (9), ku ktorému dolieha pružina (10) s predpätím. Teleso (7) krytu má na spodnom konci poistkový mechanizmus (16) aretácie/uvoľnenia permanentného magnetu (9). K poistkovému mechanizmu (16) z hornej strany dolieha spodný koniec vodiacej tyče (14) s dorazom. Cievka (8) má z telesa (7) krytu elektrický výstup (15) na aktiváciu hasiaceho modulu. Poistkový mechanizmus (16) aretácie/uvoľnenia permanentného magnetu (9) pozostáva z držiaka (12) poistky tvaru „C“. Horný koniec držiaka (12) poistky je vybavený odklopným ramenom (13), pričom medzi dolný koniec držiaka (12) poistky a spodnú stranu sklopného ramena (13) je vložená sklenená banka (11) poistky s kvapalinovou náplňou alebo tavná poistka. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.03.2022 
   Maximálna platnosť do  01.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2019 09/2019 BA9A
 
PP 16-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.10.2021 4 148,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 16-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.03.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 01.03.2018 Typ Doručené
1c Opis 01.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.03.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.03.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 05.03.2018 Typ Doručené
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.03.2018 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 16.03.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 16.03.2018 Typ Doručené
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.04.2018 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.04.2018 Typ Platba
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.05.2018 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 01.07.2019 Typ Interné listy
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.2020 Typ Doručené
10a Plná moc 30.07.2020 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 03.08.2020 Typ Odoslané
12 správa o rešerši 14.07.2021 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.07.2021 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 09.09.2021 Typ Doručené
14a Patentové nároky 09.09.2021 Typ Doručené
15 pokyn na udelenie 13.09.2021 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.09.2021 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.10.2021 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 12.10.2021 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.10.2021 Typ Platba
20 Žiadosť o vrátenie poplatku 19.10.2021 Typ Doručené
PP 16-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.08.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku