Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 16-2012
(11)  Číslo patentu  288407 
(21)  Číslo prihlášky  16-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.03.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/461   
(54)  Názov  Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie 
(57)  Anotácia  Zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách má plavákovú konštrukciu, ktorá slúži na udržanie dvoch súprav bipolárnych viackusových elektród (1) a (6) vodivo, cez vodu sériovo-paralelne (quatrolyticky) prepojených a uložených voľne pod hladinou vody a pozostáva z nosného plaváka (5), rebra (4), zariadenia ( 9) na využitie veternej energie, vodného čerpadla (2), výtlačnej rúrky (3), vrchného plaváka (7), mriežkovej bipolárnej viackusovej elektródy (6), fotovoltických článkov (8), závesnej bipolárnej viackusovej elektródy (1) a zdroja elektrického prúdu - alternátora (10). Nosný plavák (5) má tvar dutého telesa, v ktorom sa v spodnej časti nachádzajú kaskádové stupne na zachytávanie nečistôt. Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách je založený na quatrolytickom zneškodňovaní siníc prostredníctvom uvedeného zariadenia. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šebo Dušan, prof. Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice; SK;
Badida Miroslav, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK;
Šebo Juraj, Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice; SK;
Fedorčáková Monika, Ing., PhD.; Šafárikova 21, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing. pat. zástupkyňa; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.03.2022 
   Maximálna platnosť do  16.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2013 10/2013 BA9A
2 Udelené patenty 03.10.2016 10/2016 FG4A
 
PP 16-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.07.2016 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 13.03.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 12.03.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 11.03.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 08.09.2020 9 331,00 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.02.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 16-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.03.2012 Typ Doručené
1a Opis 16.03.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 16.03.2012 Typ Doručené
1c Výkresy 16.03.2012 Typ Doručené
1d Anotácia 16.03.2012 Typ Doručené
1e Prehlásenie pôvodcu/ov 16.03.2012 Typ Doručené
1f Plná moc 16.03.2012 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.03.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.04.2012 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.04.2012 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.04.2012 Typ Odoslané
5 Preprac. podklady - sprievodný list 06.06.2012 Typ Doručené
5a Opis 06.06.2012 Typ Doručené
5b Patentové nároky 06.06.2012 Typ Doručené
5c Anotácia 06.06.2012 Typ Doručené
5d Výkresy 06.06.2012 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.06.2013 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 26.06.2013 Typ Interné listy
8 správa o rešerši 15.05.2015 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 19.05.2015 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 20.07.2015 Typ Doručené
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.07.2015 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 28.09.2015 Typ Doručené
12a Patentové nároky 28.09.2015 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.10.2015 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 18.12.2015 Typ Doručené
14a Opis 18.12.2015 Typ Doručené
14b Patentové nároky 18.12.2015 Typ Doručené
14c Anotácia 18.12.2015 Typ Doručené
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.02.2016 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 18.04.2016 Typ Doručené
16a Opis 18.04.2016 Typ Doručené
16b Patentové nároky 18.04.2016 Typ Doručené
16c Anotácia 18.04.2016 Typ Doručené
17 záznam o vykonaní úplného prieskumu 27.04.2016 Typ Interné listy
18 pokyn na udelenie 27.04.2016 Typ Interné listy
19 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 08.06.2016 Typ Odoslané
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.07.2016 Typ Platba
21 rozhodnutie o udelení patentu 11.07.2016 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.09.2016 Typ Odoslané
PP 16-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku