Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 159-2019
(11)  Číslo patentu  289042 
(21)  Číslo prihlášky  159-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  08.02.2023 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.06.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  17.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 37/50  G01N 31/12   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie závislosti hasiacej koncentrácie horľavých kvapalín od teploty 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie závislosti hasiacej koncentrácie horľavých kvapalín od teploty je tvorené aparatúrou v súlade s ISO 14520-1:2015, ktorá pozostáva z meracej komory (1), dolného rozptyľovača (2) a horáka (3), ale jej horák (3) je pripojený na zdroj (5) horľavej kvapaliny cez ohrievač (6) horľavej kvapaliny s nastaviteľnou teplotou a jej dolný rozptyľovač (2) je pripojený na zdroj (7) zmesi vzduchu s hasiacou látkou s nastaviteľnou koncentráciou hasiacej látky cez ohrievač (8) zmesi vzduchu s hasiacou látkou s nastaviteľnou teplotou. V meracej komore (1) je ďalej umiestnený horný rozptyľovač (4) pripojený na zdroj (9) hasiacej látky cez ohrievač (10) hasiacej látky s nastaviteľnou teplotou. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina;
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, Ing. doc., PhD.; Železná Breznica 192;
Mózer Vladimír, doc. Ing., PhD.; Nanterská 1682/7, 010 08 Žilina 8; SK;
Pokorný Jiří, doc. Ing., Ph.D. MPA; Pekařská 138, 747 05 Opava; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 23.06.2021 12/2021 BA9A
2 Udelené patenty 08.02.2023 3/2023 FG4A
 
PP 159-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.01.2020 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.01.2020 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.12.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 159-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.12.2022 148,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 159-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 20.12.2019 Typ Doručené
Opis 20.12.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 20.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.01.2020 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 14.04.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.12.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 16.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.02.2023 Typ Odoslané
PP 159-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku