Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 156-2006
(11)  Číslo patentu  287274 
(21)  Číslo prihlášky  156-2006 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2006 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.05.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2008 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 17/00   
(54)  Názov  Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov 
(57)  Anotácia  Spôsob vytvárania sústav dioptrických alebo mikrodioptrických prvkov, ktorý je založený na priestorovo-periodickom osvite (súčine intenzity a doby osvetlenia) fotorefraktívneho materiálu. Vlastnosti takto vytvorených sústav závisia od toho, aké bolo rozloženie osvitu, ktorým sa sústava vytvorila, a od vlastností materiálu, v ktorom sa sústava vytvorila. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Turek Ivan, doc. RNDr., CSc.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK;
Tarjányi Norbert, Ing., PhD.; Puškinova 20, 010 01 Žilina; SK;
Dúbravka Miroslav, Ing.; SNP 1449/53-5, 017 07 Považská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  20.11.2011 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.11.2011 
   Maximálna platnosť do  20.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.09.2008 09/2008 BA9A
2 Udelené patenty 07.05.2010 05/2010 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 06.08.2012 08/2012 MM4A
 
PP 156-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 29.03.2010 4 148,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 18.11.2010 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 156-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.11.2006 Typ Doručené
1a Opis 20.11.2006 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.11.2006 Typ Doručené
1c Anotácia 20.11.2006 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.11.2006 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2006 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.07.2007 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.08.2007 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie PP 23.06.2008 Typ Interné listy
6 správa o rešerši 14.12.2009 Typ Interné listy
7 záznam o vykonaní úplného prieskumu 14.12.2009 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 14.12.2009 Typ Interné listy
9 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.01.2010 Typ Odoslané
10 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.03.2010 Typ Platba
11 rozhodnutie o udelení patentu 10.03.2010 Typ Odoslané
12 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 14.05.2010 Typ Odoslané
PP 156-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku