Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 1556-2002
(11)  Číslo patentu  287761 
(21)  Číslo prihlášky  1556-2002 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.04.2001 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  00109606.4 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2000 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2003 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/395  C07K 16/24  C07K 14/54  C07K 14/81  A61P 9/10  A61P 7/02   
(54)  Názov  Použitie IL-18 inhibítora na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu aterosklerózy 
(57)  Anotácia  Použitie IL-18 inhibítora na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu aterosklerózy, trombózy aterosklerotického plaku, aterosklerotického plakového vredu, destabilizácie aterosklerotického plaku, ischemických syndrómov v dôsledku destabilizácie plaku a prasknutia aterosklerotického plaku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Serono SA; Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud; CH;
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM); 101, rue de Tolbiac, Paris Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chvatchko Yolande; Confignon; CH;
Mallat Ziad; Herbeville; FR;
Tedgui Alain; Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP01/04843 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO01/85201 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  30.04.2021 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.04.2021 
   Maximálna platnosť do  30.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2003 05/2003 BA9A
2 Udelené patenty 05.09.2011 09/2011 FG4A
3 Prevody a prechody práv na patenty 06.08.2012 08/2012 PC4A
4 Zmeny mien 06.08.2012 08/2012 TC4A
5 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 26.05.2021 10/2021 MK4A
 
PP 1556-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.07.2011 11 1 242,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 25.04.2012 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 18.04.2013 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.04.2014 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 10.04.2015 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 05.04.2016 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 04.04.2017 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 27.03.2018 18 531,00 EUR
9 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 28.03.2019 19 597,00 EUR
10 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 26.03.2020 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 1556-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.10.2002 Typ Doručené
1a Materiály k PCT 31.10.2002 Typ Doručené
1b Plná moc 31.10.2002 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2002 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov podania PCT 20.11.2002 Typ Odoslané
4 Slovenské podklady 02.12.2002 Typ Doručené
4a Opis 02.12.2002 Typ Doručené
4b Patentové nároky 02.12.2002 Typ Doručené
4c Anotácia 02.12.2002 Typ Doručené
4d Výkresy 02.12.2002 Typ Doručené
5 Plná moc 02.12.2002 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie PP 30.01.2003 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.04.2004 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.04.2004 Typ Platba
9 správa o rešerši 08.02.2011 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.02.2011 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 08.04.2011 Typ Doručené
11a Doplnenie materiálov 08.04.2011 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 10.05.2011 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 10.05.2011 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.06.2011 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.06.2011 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 13.07.2011 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.09.2011 Typ Odoslané
18a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 27.04.2012 Typ Doručené
18b Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 27.04.2012 Typ Doručené
18c Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
19 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2012 Typ Platba
20 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2012 Typ Platba
21 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 11.07.2012 Typ Odoslané
PP 1556-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.07.2012 Laboratoires Serono SA Applied Research Systems ARS Holding N. V.
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2012 Merck Serono SA Laboratoires Serono SA
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2012 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku