Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 151-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  151-2019 
(22)  Application Date  11.12.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  23.06.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G05G 9/047  B64C 13/04   
(54)  Title  Riadidlo s rukoväťou v priesečníku osí snímačov uhlovej výchylky 
(57)  Abstract  Riadidlo s rukoväťou v priesečníku osí snímačov uhlovej výchylky má stred rukoväti (7) riadidla totožný s priesečníkom osí snímačov (1) uhlového vychýlenia, čiže s počiatkom súradnicovej sústavy, kde súradnice (x, y, z) sú totožné s osami snímačov (1) uhlového vychýlenia. Otáčavý moment z rukoväti (7) riadidla spojenej s krytom (6) jadra sa prenáša na snímače (1) uhlového vychýlenia, umiestnené v jadre (3) riadidla pomocou krížových unášačov (5) cez spojky (4) snímačov. Vnútorná časť krížového unášača (5) zapadá do drážky v spojke (4) snímača a vonkajšia do drážky v kryte (6) jadra. Jadro (3) riadidla je upevnené k stroju alebo zariadeniu pomocou rúrky (2) vedenia, prechádzajúcej otvorom v kryte (6) jadra, v smere telesovej uhlopriečky (u) fiktívnej kocky, so stredom v počiatku zmienenej súradnicovej sústavy. Rúrkou (2) vedenia je vedený prívod prúdu pre snímače (1) uhlového vychýlenia a vývody signálov. Riešenie umožňuje ovládanie strojov a zariadení v troch rotačných stupňoch voľnosti, zodpovedajúce prirodzeným reflexom človeka. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mihely Rudolf; Užhorodská 33, 040 11 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Mihely Rudolf; Užhorodská 33, 040 11 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 23.06.2021 12/2021 BA9A
2 Ponuky licencií na patentové prihlášky 09.02.2022 3/2022 QA9A
 
PP 151-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.12.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.03.2020 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 151-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 151-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 11.12.2019 Type Delivered
1b Patentové nároky 11.12.2019 Type Delivered
1c Anotácia 11.12.2019 Type Delivered
1d Výkresy 11.12.2019 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 11.12.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.12.2019 Type Delivered
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.12.2019 Type Payment
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.03.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2020 Type Payment
6 pokyn na zverejnenie PP 08.04.2021 Type Internal Letter
7 Ponuka licencie 31.01.2022 Type Delivered
8 oznámenie o zápise ponuky licencie 02.02.2022 Type Sent document
PP 151-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku