Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 15-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  15-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/16  G01N 29/24  G01N 29/275   
(54)  Názov  Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÚEZ, a.s.; Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice 1; SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kovaríková Zuzana, Ing.; Viničná cesta 6692/71, 968 01 Nová Baňa; SK;
Porubský Martin, Ing., PhD.; Bernolákova 2120/17A, 952 01 Vráble; SK;
Nagy František, Ing.; Mierová 159/41, 937 01 Želiezovce; SK;
Labát Dušan, Ing.; Hlboká ul. 3067/4, 934 01 Levice 1; SK;
Bachorík Oliver, Ing.; Zdenka Nejedlého 2869/25, 934 05 Levice 5; SK;
Duchoň František, prof. Ing., PhD.; Mlynská 366/71, 920 03 Hlohovec 3; SK;
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.; Repašského 12, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.; Repašského 1, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Štalmachová Eva, Bc.; Pod Hradom 58, 010 04 Žilina 4; SK;
Dekan Martin, Ing., PhD.; Polianky 3628/7C, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 15-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.03.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 03.03.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 03.03.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 03.03.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 03.03.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.03.2021 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.03.2021 Typ Platba
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.03.2021 Typ Odoslané
7 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 25.03.2021 Typ Platba
8 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 01.04.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
9b Výkresy 28.04.2021 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 28.04.2021 Typ Doručené
9d Anotácia 28.04.2021 Typ Doručené
9e Patentové nároky 28.04.2021 Typ Doručené
9f Opis 28.04.2021 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie PP 30.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o skoršom zverejnení 04.05.2021 Typ Odoslané
PP 15-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku