Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 15-2020
(11)  Číslo patentu  288961 
(21)  Číslo prihlášky  15-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  16.09.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 21/22  E04F 21/20  E04F 21/00   
(54)  Názov  Samonivelizačná dištančná spona 
(57)  Anotácia  Samonivelizačná dištančná spona je predmet, ktorý tvorí jeden diel a skladá sa z dištančného kolíka (1) s pätkou (2), prítlačných nožičiek (3) a krídel (5). Samonivelizačná dištančná spona je nástroj na zabezpečenie jednotnej škáry (8) a stálosti výšky medzi nadväzujúcimi dielmi podlahovej, prípadne obkladovej krytiny (6) pri procese ich lepenia. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husovič Rudolf, Ing.; Potočná 423/42A, Báhoň; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Husovič Rudolf, Ing.; Potočná 423/42A, 900 84 Báhoň; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.08.2022 
   Maximálna platnosť do  27.02.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 16.09.2021 17/2021 BA9A
2 Udelené patenty 25.05.2022 10/2022 FG4A
 
PP 15-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.02.2020 30,00 EUR 26.03.2021 15,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.03.2020 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.03.2022 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 27.02.2020 Typ Doručené
Opis 27.02.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 27.02.2020 Typ Doručené
Výkresy 27.02.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.02.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie k poplatkom 03.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.03.2020 Typ Platba
Žiadosť o vrátenie poplatku 03.03.2020 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.03.2020 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.02.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 22.03.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 25.03.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 26.04.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.06.2021 Typ Doručené
Anotácia 03.06.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 03.06.2021 Typ Doručené
Opis 03.06.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 03.06.2021 Typ Doručené
Výkresy 03.06.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 15.06.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.03.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 04.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.05.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.11.2022 Typ Odoslané
PP 15-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku