Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 15-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  15-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 37/11  A62C 37/40  F21V 33/00   
(54)  Názov  Svietidlo združené s impulzívnym hasiacim modulom 
(57)  Anotácia  Svietidlo združené s impulzívnym hasiacim modulom pozostáva z telesa (4) svietidla so svetelnými zdrojmi (3) napojenými na prívod elektrickej energie, v centrálnej časti ktorého alebo pod ktorým je umiestnený impulzívny hasiaci modul (1) s veľkoplošnou kruhovou trhacou membránou orientovanou vertikálne smerom dole. Impulzívny hasiaci modul (1) má elektrický aktivačný vstup, na ktorý je pripojený tepelný senzor (2) s elektrickým výstupom na aktiváciu impulzívneho hasiaceho modulu (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.02.2022 
   Maximálna platnosť do  01.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2019 09/2019 BA9A
 
PP 15-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.03.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 01.03.2018 Typ Doručené
1c Opis 01.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.03.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.03.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 05.03.2018 Typ Doručené
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.03.2018 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 16.03.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 16.03.2018 Typ Doručené
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.04.2018 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.04.2018 Typ Platba
9 pokyn na zverejnenie PP 02.07.2019 Typ Interné listy
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.2020 Typ Doručené
10a Plná moc 30.07.2020 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 03.08.2020 Typ Odoslané
12 správa o rešerši 13.05.2021 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 19.05.2021 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 12.07.2021 Typ Doručené
14a Opis 12.07.2021 Typ Doručené
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.07.2021 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 09.09.2021 Typ Doručené
16a Opis 09.09.2021 Typ Doručené
17 pokyn na udelenie 06.10.2021 Typ Interné listy
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.10.2021 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.10.2021 Typ Platba
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.10.2021 Typ Platba
21 rozhodnutie o udelení patentu 22.10.2021 Typ Odoslané
22 Žiadosť o vrátenie poplatku 22.10.2021 Typ Doručené
PP 15-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.08.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku