Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 15-2016
(11)  Patent Number  288832 
(21)  Application Number  15-2016 
(22)  Application Date  15.02.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  10.03.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.09.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  15.02.2021 
(51)  International Patent Classification  B60C 11/14  B60B 15/00   
(54)  Title  Vysúvateľné protišmykové zariadenie 
(57)  Abstract  Vysúvateľné protišmykové zariadenie pozostáva z cez priečne priebežné otvory (22) v behúni (21) vysúvateľných protišmykových hrotov (41), pohyblivo alebo pevne prichytených v otáčavom valci (4), ktorý je vedený na vodiacom ramene (3) z vnútornej strany v plynom nehustenej samonosnej pružnej pneumatike (2) v mieste jej styku s terénom. Vodiace rameno (3) je výkyvne upevnené na náprave (6) a ovládané piestom (51) hydraulického valca (5) a vratnou pružinou (52). Na výkyvnom vodiacom ramene (3) sú spolu s vratnou pružinkou (32) výkyvne prichytené aj ramená vyhadzovačov (31) tuhých častíc alebo kvapalín. Otáčavý valec (4) je dutý a je v ňom otočne uložený excentrický výtlačný valček (42). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vika Konštantín, Ing., CSc.; Majerníkova 3, 841 05 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Vika Konštantín, Ing., CSc.; Majerníkova 3, 841 05 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  15.02.2022 
   Patent in Force maximum until  15.02.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2017 9/2017 BA9A
2 Udelené patenty 10.03.2021 5/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 10.02.2021 3/2021 QA4A
 
PP 15-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.02.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.03.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.01.2021 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 15-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 27.01.2021 182,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 15-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 15.02.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 15.02.2016 Type Delivered
1c Anotácia 15.02.2016 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 15.02.2016 Type Delivered
1e Výkresy 15.02.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 24.02.2016 Type Sent document
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.02.2016 Type Payment
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 23.05.2017 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie PP 23.05.2017 Type Internal Letter
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.03.2018 Type Payment
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2018 Type Delivered
7a Oznámenie k poplatkom 22.03.2018 Type Delivered
8 správa o rešerši 05.10.2020 Type Internal Letter
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.10.2020 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Type Delivered
10a Opis 22.10.2020 Type Delivered
10b Patentové nároky 22.10.2020 Type Delivered
10c Anotácia 22.10.2020 Type Delivered
11 pokyn na udelenie 23.11.2020 Type Internal Letter
12 Odpoveď na správu úradu 09.12.2020 Type Delivered
12a Opis 09.12.2020 Type Delivered
12b Patentové nároky 09.12.2020 Type Delivered
12c Anotácia 09.12.2020 Type Delivered
13 Odpoveď na správu úradu 10.12.2020 Type Delivered
13a Opis 10.12.2020 Type Delivered
13b Patentové nároky 10.12.2020 Type Delivered
13c Anotácia 10.12.2020 Type Delivered
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.12.2020 Type Sent document
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.01.2021 Type Payment
16 rozhodnutie o udelení patentu 11.01.2021 Type Sent document
18 Ponuka licencie 29.01.2021 Type Delivered
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 04.02.2021 Type Sent document
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.03.2021 Type Sent document
PP 15-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku