Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 15-2016
(11)  Číslo patentu  288832 
(21)  Číslo prihlášky  15-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.02.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60C 11/14  B60B 15/00   
(54)  Názov  Vysúvateľné protišmykové zariadenie 
(57)  Anotácia  Vysúvateľné protišmykové zariadenie pozostáva z cez priečne priebežné otvory (22) v behúni (21) vysúvateľných protišmykových hrotov (41), pohyblivo alebo pevne prichytených v otáčavom valci (4), ktorý je vedený na vodiacom ramene (3) z vnútornej strany v plynom nehustenej samonosnej pružnej pneumatike (2) v mieste jej styku s terénom. Vodiace rameno (3) je výkyvne upevnené na náprave (6) a ovládané piestom (51) hydraulického valca (5) a vratnou pružinou (52). Na výkyvnom vodiacom ramene (3) sú spolu s vratnou pružinkou (32) výkyvne prichytené aj ramená vyhadzovačov (31) tuhých častíc alebo kvapalín. Otáčavý valec (4) je dutý a je v ňom otočne uložený excentrický výtlačný valček (42). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vika Konštantín, Ing., CSc.; Majerníkova 3, 841 05 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vika Konštantín, Ing., CSc.; Majerníkova 3, 841 05 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.02.2022 
   Maximálna platnosť do  15.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2017 9/2017 BA9A
2 Udelené patenty 10.03.2021 5/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 10.02.2021 3/2021 QA4A
 
PP 15-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.02.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.03.2018 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.01.2021 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 27.01.2021 182,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 15.02.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.02.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 15.02.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 15.02.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 15.02.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 24.02.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.02.2016 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 23.05.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 23.05.2017 Typ Interné listy
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.03.2018 Typ Platba
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2018 Typ Doručené
7a Oznámenie k poplatkom 22.03.2018 Typ Doručené
8 správa o rešerši 05.10.2020 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.10.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Typ Doručené
10a Opis 22.10.2020 Typ Doručené
10b Patentové nároky 22.10.2020 Typ Doručené
10c Anotácia 22.10.2020 Typ Doručené
11 pokyn na udelenie 23.11.2020 Typ Interné listy
12 Odpoveď na správu úradu 09.12.2020 Typ Doručené
12a Opis 09.12.2020 Typ Doručené
12b Patentové nároky 09.12.2020 Typ Doručené
12c Anotácia 09.12.2020 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 10.12.2020 Typ Doručené
13a Opis 10.12.2020 Typ Doručené
13b Patentové nároky 10.12.2020 Typ Doručené
13c Anotácia 10.12.2020 Typ Doručené
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 28.12.2020 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.01.2021 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 11.01.2021 Typ Odoslané
18 Ponuka licencie 29.01.2021 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 04.02.2021 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.03.2021 Typ Odoslané
PP 15-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku