Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 15-2011
(11)  Číslo patentu  288513 
(21)  Číslo prihlášky  15-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.03.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/26  G02F 1/355   
(54)  Názov  Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia 
(57)  Anotácia  Tlmenie optického signálu v optickom atenuátore je zabezpečené modifikáciou úplného vnútorného odrazu optického žiarenia na rozhraní jadro (4) – plášť (3) optického vlákna (2) zmenou teploty. Zmena teploty optického vlákna (2) sa uskutočňuje pomocou absorpcie optického žiarenia v absorpčnej vrstve (6). Optické žiarenie zabezpečujúce lokálny ohrev optického vlákna (2) dopadá na absorpčnú vrstvu (6) kolmo na os optického vlákna (2) s kvapalným jadrom (4). Veľkosťou intenzity optického žiarenia dopadajúceho na absorpčnú vrstvu (6) je možné meniť množstvo optického výkonu šíriaceho sa kvapalným jadrom (4) optického vlákna (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  02.03.2019 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.03.2019 
   Maximálna platnosť do  02.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2012 10/2012 BA9A
2 Udelené patenty 03.11.2017 11/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.10.2017 10/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2019 12/2019 MM4A
 
PP 15-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 20.10.2017 7 248,25 EUR
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 27.02.2018 8 74,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.03.2011 Typ Doručené
1a Opis 02.03.2011 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.03.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 02.03.2011 Typ Doručené
1d Výkresy 02.03.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.03.2011 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.06.2012 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.06.2012 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.08.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 02.08.2012 Typ Interné listy
7 Urgencia 04.05.2016 Typ Doručené
8 správa o rešerši 01.08.2016 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 02.08.2016 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 05.10.2016 Typ Doručené
11 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.12.2016 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 08.02.2017 Typ Doručené
12a Opis 08.02.2017 Typ Doručené
12b Patentové nároky 08.02.2017 Typ Doručené
12c Výkresy 08.02.2017 Typ Doručené
12d Anotácia 08.02.2017 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní úplného prieskumu 10.07.2017 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 10.07.2017 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.08.2017 Typ Odoslané
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.08.2017 Typ Platba
17 rozhodnutie o udelení patentu 31.08.2017 Typ Odoslané
18 Ponuka licencie 13.09.2017 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 27.09.2017 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 19.10.2017 Typ Odoslané
PP 15-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku