Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 146-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  146-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 10/00   
(54)  Názov  Systém na analýzu dokumentov 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schwartz Peter, MUDr.; Snežienková 9838/9, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schwartz Peter, MUDr.; Snežienková 9838/9, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 146-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 146-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.12.2019 Typ Doručené
1a Obrázok k anotácii 04.12.2019 Typ Doručené
1b Opis 04.12.2019 Typ Doručené
1c Patentové nároky 04.12.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 04.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.12.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 20.12.2019 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.12.2019 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 14.01.2020 Typ Odoslané
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.01.2020 Typ Interné listy
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.03.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 23.04.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 23.04.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.11.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
10 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.12.2020 Typ Platba
11 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.12.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PP 06.04.2021 Typ Interné listy
13 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
PP 146-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku