Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 142-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  142-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 7/00  B60R 99/00   
(54)  Názov  Smart výstražný trojuholníkový systém 
(57)  Anotácia  Smart výstražný trojuholníkový systém pozostáva z mobilnej základne (1) a rozložiteľnej nadstavby výstražného trojuholníka (2). Mobilná základňa (1) je tvorená skeletom, v ktorom je uložená hnacia jednotka s kolieskami (3), aspoň jeden zdroj (4) energie, riadiaci/komunikačný blok (5) a senzorický blok (6). Rozložiteľná nadstavba výstražného trojuholníka (2) je tvorená trojuholníkovou štruktúrou (7) s akčným členom rozkladania, pričom trojuholníková štruktúra (7) má prvky (8) vizuálnej výstrahy. Na mobilnej základni (1) a/alebo rozložiteľnej nadstavbe výstražného trojuholníka (2) je inštalovaný aspoň jeden fotovoltický článok (9). Riadiaci/komunikačný blok (5) mobilnej základne (1) je dátovým rozhraním prepojený na automobilový riadiaci/komunikačný blok (11), prípadne aj na externý kamerový blok (12). Senzorický blok (6) mobilnej základne (1) je tvorený minimálne aspoň jedným senzorom GPS, akcelerometra, gyroskopu, ultrazvuku a kamery. V sofistikovanej verzii je mobilná základňa (1) pripojená na dokovaciu stanicu (10) v automobile. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.; Hlboká 21, 917 01 Trnava 1; SK;
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.; Botanická 5812/2, 917 08 Trnava 8; SK;
Kusá Martina, Ing., PhD.; Botanická 5812/2, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 03/2020 BA9A
 
PP 142-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 142-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 27.11.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 27.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 27.11.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.11.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.11.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.11.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 29.11.2019 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.12.2019 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Typ Platba
7 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 30.12.2019 Typ Platba
8 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 31.12.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 31.12.2019 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 27.01.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 27.01.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o skoršom zverejnení 30.01.2020 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
PP 142-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku