Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 142-2004
(11)  Patent Number  286132 
(21)  Application Number  142-2004 
(22)  Application Date  11.03.2004 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  07.04.2008 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  06.10.2005 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  19.03.2008 
(51)  International Patent Classification  G01N 3/00   
(54)  Title  Snímač pomerných pretvorení 
(57)  Abstract  Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia a je výhodne v tvare tenkej pásky. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Baláž Pavol, Ing., CSc.; Schneidra Trnavského 18, 841 01 Bratislava; SK;
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.; Bílikova 3, 841 01 Bratislava; SK;
Kraus Luděk, Ing., CSc.; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Na Slovance 2, 182 21 Praha; CZ;
Pasquale Massimo, Dr.; Istituto Elettrotecnico Nazionale, "Galileo Ferraris", Strada delle Cacce 91, 101 35 Torino; IT;
Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  11.03.2022 
   Patent in Force maximum until  11.03.2024 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.10.2005 10/2005 BA9A
2 Udelené patenty 07.04.2008 04/2008 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.10.2011 10/2011 QA4A
 
PP 142-2004
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.04.2008 5 7 500,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.03.2009 6 116,00 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.08.2010 7 265,00 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 09.09.2011 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 16.02.2012 9 82,75 EUR
7 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 05.03.2013 10 99,50 EUR
8 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 06.03.2014 11 116,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 23.01.2015 12 132,75 EUR
10 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 25.02.2016 13 149,25 EUR
11 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 26.01.2017 14 165,75 EUR
12 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 25.01.2018 15 182,50 EUR
13 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 08.03.2019 16 199,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 26.02.2020 17 232,25 EUR
15 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 04.03.2021 18 265,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 142-2004
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.03.2004 Type Delivered
1a Opis 11.03.2004 Type Delivered
1b Patentové nároky 11.03.2004 Type Delivered
1c Anotácia 11.03.2004 Type Delivered
1d Výkresy 11.03.2004 Type Delivered
1e Plná moc 11.03.2004 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.03.2004 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.04.2004 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2004 Type Payment
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2004 Type Payment
6 pokyn na zverejnenie PP 11.07.2005 Type Internal Letter
7 správa o rešerši 26.06.2007 Type Internal Letter
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.06.2007 Type Sent document
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.08.2007 Type Delivered
10 Odpoveď na správu úradu 31.10.2007 Type Delivered
11 pokyn na udelenie 05.11.2007 Type Internal Letter
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.01.2008 Type Sent document
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.02.2008 Type Payment
14 rozhodnutie o udelení patentu 13.02.2008 Type Sent document
15 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.04.2008 Type Sent document
16 Ponuka licencie 26.08.2011 Type Delivered
17 oznámenie o zápise ponuky licencie 02.09.2011 Type Sent document
18 Výpoveď plnej moci 09.02.2015 Type Delivered
19 oznámenie o zápise zmeny 04.03.2015 Type Sent document
20 Oznámenie 10.07.2015 Type Delivered
PP 142-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.03.2015 Holakovský Štefan, Ing., Patentový a známkový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku