Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 142-2004
(11)  Patent Number  286132 
(21)  Application Number  142-2004 
(22)  Application Date  11.03.2004 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  07.04.2008 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  06.10.2005 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  19.03.2008 
(51)  International Patent Classification  G01N 3/00   
(54)  Title  Snímač pomerných pretvorení 
(57)  Abstract  Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia a je výhodne v tvare tenkej pásky. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Baláž Pavol, Ing., CSc.; Schneidra Trnavského 18, 841 01 Bratislava; SK;
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.; Bílikova 3, 841 01 Bratislava; SK;
Kraus Luděk, Ing., CSc.; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Na Slovance 2, 182 21 Praha; CZ;
Pasquale Massimo, Dr.; Istituto Elettrotecnico Nazionale, "Galileo Ferraris", Strada delle Cacce 91, 101 35 Torino; IT;
Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  11.03.2024 
   Patent in Force maximum until  11.03.2024 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.10.2005 10/2005 BA9A
2 Udelené patenty 07.04.2008 4/2008 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.10.2011 10/2011 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 142-2004
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2004 2 500,00 SKK
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2004 1 600,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.02.2008 1 330,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 142-2004
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.04.2008 7 500,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.03.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.08.2010 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 09.09.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 16.02.2012 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 05.03.2013 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 06.03.2014 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 23.01.2015 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 25.02.2016 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 26.01.2017 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 25.01.2018 182,50 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 08.03.2019 199,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 26.02.2020 232,25 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 04.03.2021 265,50 EUR 18
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 03.03.2022 298,50 EUR 19
67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 10.03.2023 331,75 EUR 20

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 142-2004
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.03.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.03.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 11.03.2004 Type Delivered
Opis 11.03.2004 Type Delivered
Patentové nároky 11.03.2004 Type Delivered
Plná moc 11.03.2004 Type Delivered
Výkresy 11.03.2004 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.04.2004 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2004 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2004 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 11.07.2005 Type Internal Letter
správa o rešerši 26.06.2007 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.06.2007 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.08.2007 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 31.10.2007 Type Delivered
pokyn na udelenie 05.11.2007 Type Internal Letter The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.01.2008 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.02.2008 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 13.02.2008 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.04.2008 Type Sent document
Ponuka licencie 26.08.2011 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 02.09.2011 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 09.02.2015 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 04.03.2015 Type Sent document
Oznámenie 10.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PP 142-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Holakovský Štefan, Ing., Patentový a známkový zástupca
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku