Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 142-2004
(11)  Číslo patentu  286132 
(21)  Číslo prihlášky  142-2004 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.03.2004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.04.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.10.2005 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.03.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/00   
(54)  Názov  Snímač pomerných pretvorení 
(57)  Anotácia  Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia a je výhodne v tvare tenkej pásky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baláž Pavol, Ing., CSc.; Schneidra Trnavského 18, 841 01 Bratislava; SK;
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.; Bílikova 3, 841 01 Bratislava; SK;
Kraus Luděk, Ing., CSc.; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Na Slovance 2, 182 21 Praha; CZ;
Pasquale Massimo, Dr.; Istituto Elettrotecnico Nazionale, "Galileo Ferraris", Strada delle Cacce 91, 101 35 Torino; IT;
Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.03.2023 
   Maximálna platnosť do  11.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.10.2005 10/2005 BA9A
2 Udelené patenty 07.04.2008 4/2008 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.10.2011 10/2011 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 142-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2004 2 500,00 SKK
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2004 1 600,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.02.2008 1 330,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 142-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.04.2008 7 500,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.03.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.08.2010 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 09.09.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 16.02.2012 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 05.03.2013 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 06.03.2014 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 23.01.2015 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 25.02.2016 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 26.01.2017 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 25.01.2018 182,50 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 08.03.2019 199,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 26.02.2020 232,25 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 04.03.2021 265,50 EUR 18
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 03.03.2022 298,50 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 142-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 11.03.2004 Typ Doručené
Opis 11.03.2004 Typ Doručené
Patentové nároky 11.03.2004 Typ Doručené
Plná moc 11.03.2004 Typ Doručené
Výkresy 11.03.2004 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.04.2004 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2004 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2004 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 11.07.2005 Typ Interné listy
správa o rešerši 26.06.2007 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.06.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.08.2007 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.10.2007 Typ Doručené
pokyn na udelenie 05.11.2007 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.01.2008 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.02.2008 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 13.02.2008 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.04.2008 Typ Odoslané
Ponuka licencie 26.08.2011 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 02.09.2011 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.02.2015 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 04.03.2015 Typ Odoslané
Oznámenie 10.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 142-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Holakovský Štefan, Ing., Patentový a známkový zástupca
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku