Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 142-2004
(11)  Číslo patentu  286132 
(21)  Číslo prihlášky  142-2004 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.03.2004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.04.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.10.2005 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.03.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/00   
(54)  Názov  Snímač pomerných pretvorení 
(57)  Anotácia  Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia a je výhodne v tvare tenkej pásky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baláž Pavol, Ing., CSc.; Schneidra Trnavského 18, 841 01 Bratislava; SK;
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.; Bílikova 3, 841 01 Bratislava; SK;
Kraus Luděk, Ing., CSc.; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Na Slovance 2, 182 21 Praha; CZ;
Pasquale Massimo, Dr.; Istituto Elettrotecnico Nazionale, "Galileo Ferraris", Strada delle Cacce 91, 101 35 Torino; IT;
Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.03.2022 
   Maximálna platnosť do  11.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.10.2005 10/2005 BA9A
2 Udelené patenty 07.04.2008 4/2008 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.10.2011 10/2011 QA4A
 
PP 142-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.04.2008 5 7 500,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 11.03.2009 6 116,00 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.08.2010 7 265,00 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 09.09.2011 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 16.02.2012 9 82,75 EUR
7 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 05.03.2013 10 99,50 EUR
8 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 06.03.2014 11 116,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 23.01.2015 12 132,75 EUR
10 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 25.02.2016 13 149,25 EUR
11 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 26.01.2017 14 165,75 EUR
12 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 25.01.2018 15 182,50 EUR
13 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 08.03.2019 16 199,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 26.02.2020 17 232,25 EUR
15 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 04.03.2021 18 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 142-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.03.2004 Typ Doručené
1a Opis 11.03.2004 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.03.2004 Typ Doručené
1c Anotácia 11.03.2004 Typ Doručené
1d Výkresy 11.03.2004 Typ Doručené
1e Plná moc 11.03.2004 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.03.2004 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.04.2004 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2004 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2004 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie PP 11.07.2005 Typ Interné listy
7 správa o rešerši 26.06.2007 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.06.2007 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.08.2007 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 31.10.2007 Typ Doručené
11 pokyn na udelenie 05.11.2007 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.01.2008 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.02.2008 Typ Platba
14 rozhodnutie o udelení patentu 13.02.2008 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 16.04.2008 Typ Odoslané
16 Ponuka licencie 26.08.2011 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise ponuky licencie 02.09.2011 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 09.02.2015 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise zmeny 04.03.2015 Typ Odoslané
20 Oznámenie 10.07.2015 Typ Doručené
PP 142-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.03.2015 Holakovský Štefan, Ing., Patentový a známkový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku