Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 141-2019
(11)  Patent Number  288951 
(21)  Application Number  141-2019 
(22)  Application Date  26.11.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  11.05.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  26.05.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  19.04.2022 
(51)  International Patent Classification  C01F 11/18   
(54)  Title  Postup prípravy aragonitových častíc zo síranu vápenatého 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob konverzie vodnej suspenzie síranu vápenatého, najmä energosadrovca, účinkom amoniaku a oxidu uhličitého a/alebo uhličitanu amónneho, na síran amónny a uhličitan vápenatý. Konverzia prebieha s nadbytkom CO32- aniónov 1 – 50 % a s nadbytkom NH4+ katiónov (2 – 20) % oproti stechiometrii podľa reakcie: CaSO4 + 2 NH3 + CO2 + H2O → CaCO3 + (NH4)2SO4.Teplota je vyššia ako 70 °C, absolútny tlak v reakčnej zóne je vyšší ako 200 kPa a konverzia CaSO4 je vyššia ako 96 %. Na konverziu sa výhodne používa, tzv. „O“ reaktor s nútenou cirkuláciou pomocou axiálneho miešadla a/alebo cirkulačného čerpadla. Postup zabezpečuje tvorbu CaCO3 s viac ako 50 % zastúpením aragonitovej fázy, pričom vznikajúci CaCO3 má častice menšie ako 30 µm. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
VUCHT a.s.; Nobelova 34, Bratislava 
(72)  Inventor(s)  Jurišová Jana, Ing., PhD.; Kornela Mahra 7, 917 08 Trnava 8; SK;
Fellner Pavel, prof. Ing., DrSc.; Pernecká 36, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Danielik Vladimír, doc. Ing., PhD.; Jadrová 9, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Králik Milan, doc. Ing., PhD.; Hany Meličkovej 4/52, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Foltinovič Tomáš, Ing.; Hornomajerská 3046/10, 926 01 Sereď 1; SK;
Kučera Milan, Ing., PhD.; Saratovská 3424/6c, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  26.11.2023 
   Patent in Force maximum until  26.11.2039 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 BA9A
2 Udelené patenty 11.05.2022 9/2022 FG4A
 
PP 141-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.12.2019 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.02.2022 156,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 141-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 05.04.2022 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 21.11.2022 82,50 EUR 4

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 141-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 26.11.2019 Type Delivered
Patentové nároky 26.11.2019 Type Delivered
Plná moc 26.11.2019 Type Delivered
Výkresy 26.11.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.11.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.11.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 02.12.2019 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.12.2019 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 12.02.2021 Type Internal Letter
správa o rešerši 08.10.2021 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.10.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.12.2021 Type Delivered
Opis 15.12.2021 Type Delivered
Sprievodný list 15.12.2021 Type Delivered
pokyn na udelenie 19.01.2022 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.01.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 18.03.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.05.2022 Type Sent document
PP 141-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku