Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 141-2019
(11)  Číslo patentu  288951 
(21)  Číslo prihlášky  141-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01F 11/18   
(54)  Názov  Postup prípravy aragonitových častíc zo síranu vápenatého 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob konverzie vodnej suspenzie síranu vápenatého, najmä energosadrovca, účinkom amoniaku a oxidu uhličitého a/alebo uhličitanu amónneho, na síran amónny a uhličitan vápenatý. Konverzia prebieha s nadbytkom CO32- aniónov 1 – 50 % a s nadbytkom NH4+ katiónov (2 – 20) % oproti stechiometrii podľa reakcie: CaSO4 + 2 NH3 + CO2 + H2O → CaCO3 + (NH4)2SO4.Teplota je vyššia ako 70 °C, absolútny tlak v reakčnej zóne je vyšší ako 200 kPa a konverzia CaSO4 je vyššia ako 96 %. Na konverziu sa výhodne používa, tzv. „O“ reaktor s nútenou cirkuláciou pomocou axiálneho miešadla a/alebo cirkulačného čerpadla. Postup zabezpečuje tvorbu CaCO3 s viac ako 50 % zastúpením aragonitovej fázy, pričom vznikajúci CaCO3 má častice menšie ako 30 µm. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
VUCHT a.s.; Nobelova 34, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jurišová Jana, Ing., PhD.; Kornela Mahra 7, 917 08 Trnava 8; SK;
Fellner Pavel, prof. Ing., DrSc.; Pernecká 36, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Danielik Vladimír, doc. Ing., PhD.; Jadrová 9, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Králik Milan, doc. Ing., PhD.; Hany Meličkovej 4/52, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Foltinovič Tomáš, Ing.; Hornomajerská 3046/10, 926 01 Sereď 1; SK;
Kučera Milan, Ing., PhD.; Saratovská 3424/6c, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 BA9A
2 Udelené patenty 11.05.2022 9/2022 FG4A
 
PP 141-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.12.2019 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.02.2022 156,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 141-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 05.04.2022 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 21.11.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 141-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.11.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 26.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.11.2019 Typ Doručené
Výkresy 26.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.11.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 02.12.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.12.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 12.02.2021 Typ Interné listy
správa o rešerši 08.10.2021 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.10.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.12.2021 Typ Doručené
Opis 15.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.12.2021 Typ Doručené
pokyn na udelenie 19.01.2022 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.01.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 18.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.05.2022 Typ Odoslané
PP 141-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku