Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 141-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  141-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01F 11/18   
(54)  Názov  Postup prípravy aragonitových častíc zo síranu vápenatého 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob konverzie vodnej suspenzie síranu vápenatého, najmä energosadrovca, účinkom amoniaku a oxidu uhličitého a/alebo uhličitanu amónneho, na síran amónny a uhličitan vápenatý. Konverzia prebieha s nadbytkom CO32- aniónov (1 – 50) % oproti stechiometrii a s nadbytkom NH4+ katiónov (2 – 20) % oproti stechiometrii podľa reakcie. Teplota je vyššia ako 70 °C, absolútny tlak v reakčnej zóne je vyšší ako 200 kPa a konverzia CaSO4 je vyššia ako 96 %. Na konverziu sa výhodne používa tzv. „O“ reaktor s nútenou cirkuláciou pomocou axiálneho miešadla a/alebo cirkulačného čerpadla. Postup zabezpečuje tvorbu CaCO3 s viac ako 50 % zastúpením aragonitovej fázy, pričom vznikajúci CaCO3 má častice menšie ako 30 µm. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
VUCHT a.s.; Nobelova 34, 836 03 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jurišová Jana, Ing., PhD.; Kornela Mahra 7, 917 08 Trnava 8; SK;
Fellner Pavel, prof. Ing., DrSc.; Pernecká 36, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Danielik Vladimír, doc. Ing., PhD.; Jadrová 9, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Králik Milan, doc. Ing., PhD.; Hany Meličkovej 4/52, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Foltinovič Tomáš, Ing.; Hornomajerská 3046/10, 926 01 Sereď 1; SK;
Kučera Milan, Ing., PhD.; Saratovská 3424/6c, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 BA9A
 
PP 141-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 141-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 26.11.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 26.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 26.11.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 26.11.2019 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.11.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.11.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.12.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 02.12.2019 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.12.2019 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2021 Typ Interné listy
PP 141-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku