Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 1396-99
(11)  Číslo patentu  285381 
(21)  Číslo prihlášky  1396-99 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.04.1998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.12.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08/837 042 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.1997 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.11.2000 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  16.10.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/23  A61K 38/09   
(54)  Názov  Peptid antagonistický k hormónu uvoľňujúcemu gonadotropín (GnRH), farmaceutický prostriedok s jeho obsahom, jeho použitie a medziprodukt 
(57)  Anotácia  Sú opísané peptidy s dlhodobými antagonistickými vlastnosťami k GnRH. Uvedené antagonisty sú použiteľné na reguláciu plodnosti a na liečbu nádorov závislých od steroidov a na ďalšie krátkodobé a dlhodobé liečebné indikácie. Opísané antagonisty majú v polohe 5- alebo v polohách 5- a 6- derivát aminoPhe alebo jeho ekvivalent. Tento derivát je modifikovaný tak, aby obsahoval karbamoylovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu vrátane štruktúrneho zoskupenia močoviny vo vedľajšom reťazci. Veľmi účinné sú dekapeptidy, majúce zásadné potláčanie sekrécie LH po 96 hodinách po injekcii, vzorca Ac-D-2Nal-D-4Cpa-D-3Pal-Ser-4Aph(L-hydroorotyl)-D-4Aph(acetyl)-Leu-Lys(izopropyl)-Pro-D-Ala-NH2 a Ac-D-2Nal-D-4Cpa-D-3Pal-Ser-4Aph(L-hydro-orotyl)-D-4Amf(Q2)-Leu-Lys-(izopropyl)-Pro-Xaa10, kde Q2 je Cbm alebo MeCbm a Xaa10 je D-Ala-NH2, D-Ala-ol alebo Ala-ol. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FERRING B.V.; Marsstraat 9, Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Semple Graeme; Romsey, Hampshire; GB;
Jiang Guangcheng; San Diego, CA; US;
Rivier Jean E. F.; La Jolla, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US98/07438 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO98/46634 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  13.04.2018 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5005-2009 
   Minimálna platnosť do  13.04.2018 
   Maximálna platnosť do  13.04.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.11.2000 11/2000 BA9A
2 Udelené patenty 07.12.2006 12/2006 FG4A
3 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 01.06.2018 06/2018 MK4A
 
PP 1396-99
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.12.2006 9 15 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 26.03.2007 10 4 500,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 07.03.2008 11 7 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 31.03.2009 12 265,50 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 17.03.2010 13 298,50 EUR
6 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 15.03.2011 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 26.03.2012 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 28.03.2013 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 11.03.2014 17 464,50 EUR
10 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 09.03.2015 18 531,00 EUR
11 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 04.03.2016 19 597,00 EUR
12 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 27.02.2017 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 1396-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.10.1999 Typ Doručené
2 Podklady v pôvodnom jazyku 08.10.1999 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 15.10.1999 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.1999 Typ Platba
5 Slovenské podklady 04.11.1999 Typ Doručené
6 Opis 04.11.1999 Typ Doručené
7 Patentové nároky 04.11.1999 Typ Doručené
8 Anotácia 04.11.1999 Typ Doručené
9 odstránenie nedostatkov podania PV 05.11.1999 Typ Odoslané
10 Plná moc 10.12.1999 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 07.08.2000 Typ Interné listy
12 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.04.2001 Typ Doručené
13 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.04.2001 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 28.03.2003 Typ Doručené
14a Prehlásenie pôvodcu/ov 28.03.2003 Typ Doručené
15 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2003 Typ Platba
16 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 29.04.2003 Typ Odoslané
17 správa o rešerši 24.03.2006 Typ Interné listy
18 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.03.2006 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 05.05.2006 Typ Doručené
20 28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.05.2006 Typ Platba
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.05.2006 Typ Odoslané
22 Patentové nároky 17.07.2006 Typ Doručené
23 pokyn na udelenie 25.07.2006 Typ Interné listy
24 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.08.2006 Typ Odoslané
25 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.10.2006 Typ Platba
26 rozhodnutie o udelení patentu 18.10.2006 Typ Odoslané
27 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 12.12.2006 Typ Odoslané
28 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 25.06.2009 Typ Doručené
PP 1396-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 25.04.2003 Semple Graeme Semple Graeme
Jiang Guangcheng Jiang Guangcheng
Rivier Jean E. F.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku