Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 138-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  138-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 9/40  C21D 9/00  C21D 1/26   
(54)  Názov  Prípravok na rekryštalizačné žíhanie medených podložiek 
(57)  Anotácia  Prípravok na rekryštalizačné žíhanie medených podložiek pozostáva zo základného telesa (1) z prefabrikovaného perforovaného antikorového plechu ohnutého do tvaru písmena U a nosných telies (2) so sústavou zápichov (8) na uloženie Cu podložiek (7). Nosné telesá (2) sú odnímateľne umiestnené medzi ramenami základného telesa (1), pričom nosné telesá (2) sú zaistené imbusovými antikorovými zaisťovacími skrutkami (3). Ramená základného telesa (1) majú upínacie bočné nakladacie úchyty (4) na vsunutie nakladacích ramien (6) a/alebo majú upínacie čelné nakladacie úchyty (5) na vsunutie nakladacích ramien (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Daniš Igor, Ing., PhD.; Horná ulica č. 2959/20A, 022 01 Čadca 1; SK;
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Šajgalík Michal, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Drbúl Mário, Ing., PhD.; Gaštanová 3077/23, 010 07 Žilina 7; SK;
Holubják Jozef, Ing., PhD.; Mútne 78, 029 63 Mútne; SK;
Krajčoviech Stanislav, Ing.; Stupné 81, 018 12 Brvište; SK;
Richtárik Michal, Ing.; Sverepec 71, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Pobijak Jozef, Ing.; Štiavnik 822, 013 55 Štiavnik; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.08.2022 
   Maximálna platnosť do  06.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 7/2020 BA9A
 
PP 138-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2019 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.11.2021 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.04.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 138-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
26.05.2022 148,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 138-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 06.12.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 06.12.2018 Typ Doručené
Opis 06.12.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 06.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 06.12.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.12.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2019 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 12.03.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.03.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.12.2021 Typ Platba
správa o rešerši 09.12.2021 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 09.12.2021 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 17.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.01.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 31.01.2022 Typ Doručené
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 07.04.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 29.04.2022 Typ Odoslané
PP 138-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku