Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 127-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  127-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2018-383 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/48  B29D 30/50   
(54)  Názov  Priečna hlava na extrúzne pogumovanie drôtu na výrobu pätkových lán pneumatík 
(57)  Anotácia  Priečna hlava na extrúzne pogumovanie drôtu na výrobu pätkových lán pneumatík je tvorená telesom (1) hlavy s prívodným kanálom (1.1) pogumovacej zmesi a v tomto telese (1) vloženým prievlakom (2) s pogumovacou hubicou, ktorej funkčná zóna (2.1) má podobu aspoň jednej valcovej dutiny na vedenie drôtu a jeho oplášťovanie pogumovacou zmesou. Os dutiny funkčnej zóny (2.1) pogumovacej hubice je orientovaná kolmo na os prívodného kanála (1.1) pogumovacej zmesi. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIPO a.s.; Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meluš Pavol, Ing., PhD.; Jána Bottu 402, 956 18 Bošany; SK;
Oravec Ján, Ing., CSc.; Cintorínska 17, 958 03 Partizánske; SK;
Preťo Jozef, Ing.; Veľká okružná 1096/49, 958 01 Partizánske 1; SK;
Tomek Ľuboslav, Ing.; Lány 294/15, 958 04 Partizánske 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 127-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 127-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.11.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.11.2018 Typ Doručené
1b Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.11.2018 Typ Doručené
1c Doklad o práve prednosti 13.11.2018 Typ Doručené
1d Opis 13.11.2018 Typ Doručené
1e Patentové nároky 13.11.2018 Typ Doručené
1f Anotácia 13.11.2018 Typ Doručené
1g Obrázok k anotácii 13.11.2018 Typ Doručené
1h Výkresy 13.11.2018 Typ Doručené
1i Plná moc 13.11.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.11.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 14.11.2018 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.11.2018 Typ Platba
5 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.11.2018 Typ Platba
6 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2018 Typ Odoslané
7 Doplnenie materiálov 23.11.2018 Typ Doručené
7a Doklad o práve prednosti 23.11.2018 Typ Doručené
8 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 Typ Platba
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.12.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 30.01.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 30.01.2019 Typ Doručené
10b Výkresy 30.01.2019 Typ Doručené
10c Opis 30.01.2019 Typ Doručené
10d Výkresy 30.01.2019 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie PP 08.11.2019 Typ Interné listy
PP 127-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku