Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 127-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  127-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/00   
(54)  Názov  Štruktúra nanooptického čipu na detekciu látok/molekúl v životnom prostredí, potravinách a biologických systémoch 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka štruktúry prenosného nanooptického čipu založeného na princípe generácie plazmónov a na úprave plazmonického nanočasticového povrchu. Nanooptický čip detekuje veľmi nízke koncentrácie látok/molekúl v životnom prostredí (voda, vzduch, pôda), potravinách a biologických systémoch. Nanooptický čip je tvorený plazmonickými nanočasticami (NPs), ktoré sú vhodne tvarovo a distančne prispôsobené a imobilizované na substráte. Selektivita a citlivosť takto vytvoreného nanočasticového povrchu na detekciu analyzovaných molekúl sa moduluje a zvyšuje funkcionalizačným procesom spočívajúcim v naviazaní špecifických linkerov na NPs. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAFTRA photonics, s.r.o.; Moldavská cesta 51, Košice-Západ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miškovský Pavol; Koceľova 14, 821 08 Bratislava 2; SK;
Cortés Santiago Sánchez; Playa de la Lanzada, 51 4D, Collado-Villalba, 284 00 Madrid; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2019 7/2019 BA9A
2 Zmeny adries 28.09.2022 18/2022 HE9A
 
PP 127-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.12.2017 116,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.06.2020 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 127-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 127-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 14.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2017 Typ Doručené
Opis 18.12.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 18.12.2017 Typ Doručené
Výkresy 18.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 19.12.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.01.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.01.2018 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.01.2018 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 08.01.2018 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.11.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
Opis 07.12.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 12.04.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.04.2019 Typ Interné listy
Urgencia 12.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.06.2020 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.06.2020 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 16.06.2020 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 08.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 31.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 31.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
PP 127-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.08.2022 SAFTRA photonics, s.r.o. SAFTRA photonics, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 31.08.2022 ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku