Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 126-2018
(11)  Patent Number  288864 
(21)  Application Number  126-2018 
(22)  Application Date  12.11.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  09.06.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.06.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  26.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A61B 1/04  A61B 1/06  A61B 1/273  G01N 21/27   
(54)  Title  Prehĺtací kapsulový endoskop 
(57)  Abstract  Prehĺtací kapsulový endoskop obsahuje kapsulu (1) tvaru modifikovaného zrezaného kužeľa s dutinou, v ktorej je vložený endoskopický modul (A), ktorý obsahuje optický vstup na prenos dát tvorený optickou sústavou (7) napojenou na zobrazovaciu kameru (3) a zobrazovacia kamera (3) je na druhej strane napojená na plošný spoj (5), optická sústava (7) má po bokoch umiestnené osvetľovacie diódy (4), ku ktorým je tekutým epoxidom prilepený epoxidový polymérny valec (11), na plošný spoj (5) sú pripojené spájkovaním pomocou elektricky vodivých spojov (6) elektrické vodiče (9), ktoré sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky (10) a sú vyvedené z plošného spoja (5) endoskopického modulu (A), medzi optickou sústavou (7), zobrazovacou kamerou (3), epoxidovým polymérnym valcom (11) a osvetľovacími diódami (4) je vzduchová medzera (8) a zvyšok dutiny vnútri kapsuly (1) je vyplnený vytvrdeným dielektrickým polymérom (2), pričom zrezaný kužeľ kapsuly (1) je modifikovaný tak, že plocha podstavy kužeľa, na ktorej sa nachádza optický vstup kapsuly (1), je väčšia ako plocha opačnej podstavy kužeľa. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Bánovčin Peter, MUDr., PhD.; Škultétyho 26, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  12.11.2023 
   Patent in Force maximum until  12.11.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2020 6/2020 BA9A
2 Udelené patenty 09.06.2021 11/2021 FG4A
 
PP 126-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.11.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2018 30,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2019 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.03.2021 136,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 126-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.04.2021 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 05.11.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 14.03.2022 99,50 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 126-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.11.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 12.11.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 12.11.2018 Type Delivered
Opis 12.11.2018 Type Delivered
Patentové nároky 12.11.2018 Type Delivered
Plná moc 12.11.2018 Type Delivered
Plná moc 12.11.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.11.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 12.11.2018 Type Delivered
Výkresy 12.11.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.11.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 13.11.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.11.2018 Type Payment
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.10.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 31.10.2019 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.11.2019 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.11.2019 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 13.02.2020 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 04.03.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.03.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.03.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 26.03.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.06.2021 Type Sent document
PP 126-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku