Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 126-2018
(11)  Číslo patentu  288864 
(21)  Číslo prihlášky  126-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/04  A61B 1/06  A61B 1/273  G01N 21/27   
(54)  Názov  Prehĺtací kapsulový endoskop 
(57)  Anotácia  Prehĺtací kapsulový endoskop obsahuje kapsulu (1) tvaru modifikovaného zrezaného kužeľa s dutinou, v ktorej je vložený endoskopický modul (A), ktorý obsahuje optický vstup na prenos dát tvorený optickou sústavou (7) napojenou na zobrazovaciu kameru (3) a zobrazovacia kamera (3) je na druhej strane napojená na plošný spoj (5), optická sústava (7) má po bokoch umiestnené osvetľovacie diódy (4), ku ktorým je tekutým epoxidom prilepený epoxidový polymérny valec (11), na plošný spoj (5) sú pripojené spájkovaním pomocou elektricky vodivých spojov (6) elektrické vodiče (9), ktoré sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky (10) a sú vyvedené z plošného spoja (5) endoskopického modulu (A), medzi optickou sústavou (7), zobrazovacou kamerou (3), epoxidovým polymérnym valcom (11) a osvetľovacími diódami (4) je vzduchová medzera (8) a zvyšok dutiny vnútri kapsuly (1) je vyplnený vytvrdeným dielektrickým polymérom (2), pričom zrezaný kužeľ kapsuly (1) je modifikovaný tak, že plocha podstavy kužeľa, na ktorej sa nachádza optický vstup kapsuly (1), je väčšia ako plocha opačnej podstavy kužeľa. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Bánovčin Peter, MUDr., PhD.; Škultétyho 26, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.11.2021 
   Maximálna platnosť do  12.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2020 06/2020 BA9A
2 Udelené patenty 09.06.2021 11/2021 FG4A
 
PP 126-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.04.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 126-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.11.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.11.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 12.11.2018 Typ Doručené
1e Opis 12.11.2018 Typ Doručené
1f Patentové nároky 12.11.2018 Typ Doručené
1g Anotácia 12.11.2018 Typ Doručené
1h Výkresy 12.11.2018 Typ Doručené
1i Príloha inde neuvedená 12.11.2018 Typ Doručené
1j Obrázok k anotácii 12.11.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.11.2018 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.11.2018 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.11.2018 Typ Platba
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.10.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.11.2019 Typ Platba
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.11.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PP 13.02.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na udelenie 04.03.2021 Typ Interné listy
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.03.2021 Typ Odoslané
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.03.2021 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 26.03.2021 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.06.2021 Typ Odoslané
PP 126-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku