Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 126-2018
(11)  Číslo patentu  288864 
(21)  Číslo prihlášky  126-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/04  A61B 1/06  A61B 1/273  G01N 21/27   
(54)  Názov  Prehĺtací kapsulový endoskop 
(57)  Anotácia  Prehĺtací kapsulový endoskop obsahuje kapsulu (1) tvaru modifikovaného zrezaného kužeľa s dutinou, v ktorej je vložený endoskopický modul (A), ktorý obsahuje optický vstup na prenos dát tvorený optickou sústavou (7) napojenou na zobrazovaciu kameru (3) a zobrazovacia kamera (3) je na druhej strane napojená na plošný spoj (5), optická sústava (7) má po bokoch umiestnené osvetľovacie diódy (4), ku ktorým je tekutým epoxidom prilepený epoxidový polymérny valec (11), na plošný spoj (5) sú pripojené spájkovaním pomocou elektricky vodivých spojov (6) elektrické vodiče (9), ktoré sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky (10) a sú vyvedené z plošného spoja (5) endoskopického modulu (A), medzi optickou sústavou (7), zobrazovacou kamerou (3), epoxidovým polymérnym valcom (11) a osvetľovacími diódami (4) je vzduchová medzera (8) a zvyšok dutiny vnútri kapsuly (1) je vyplnený vytvrdeným dielektrickým polymérom (2), pričom zrezaný kužeľ kapsuly (1) je modifikovaný tak, že plocha podstavy kužeľa, na ktorej sa nachádza optický vstup kapsuly (1), je väčšia ako plocha opačnej podstavy kužeľa. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Bánovčin Peter, MUDr., PhD.; Škultétyho 26, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.11.2023 
   Maximálna platnosť do  12.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2020 6/2020 BA9A
2 Udelené patenty 09.06.2021 11/2021 FG4A
 
PP 126-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.11.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2018 30,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2019 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 24.03.2021 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 126-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.04.2021 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 05.11.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 14.03.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 126-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 12.11.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 12.11.2018 Typ Doručené
Opis 12.11.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 12.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 13.11.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.11.2018 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.11.2019 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.11.2019 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 13.02.2020 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 04.03.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.03.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.03.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 26.03.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.06.2021 Typ Odoslané
PP 126-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku