Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 125-2018
(11)  Číslo patentu  288999 
(21)  Číslo prihlášky  125-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 9/04  B60P 1/48   
(54)  Názov  Pohyblivý strešný nosič s kĺbovým spojom rámov 
(57)  Anotácia  Opísaný je posuvný strešný nosič s kĺbovým spojom rámov, ktorý sa skladá z fixného rámu (1) s kĺbovými prípojmi (2), pohyblivého rámu (5) s kĺbovými prípojmi (2), hlavného kĺbu (3), ramien (4) a rámu (6) na upevnenie nadstavby. Fixný rám (1) s dvoma kĺbovými prípojmi (2) je pripojený k ramenám (4), ktoré sa spájajú v hlavnom kĺbe (3). Na tento sú pripojené aj ramená (4), ktoré sú pripojené na kĺbové prípoje (2) pohyblivého rámu (5). Pohyblivý rám (5) má z vonkajšej strany namontované kolieska (8), ktoré sú umiestnené a pohybujú sa v koľajnici, ktorá tvorí vnútornú časť rámu (6) na upevnenie nadstavby. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Keruľ Rastislav, PhDr., PhD.; Pöschlova 14303/26/A, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Keruľ Rastislav, PhDr., PhD.; Pöschlova 14303/26/A, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  AK Peter Čabák, s.r.o.; Rázusova 28, 040 01 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Udelené patenty 28.09.2022 18/2022 FG4A
 
PP 125-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.11.2018 58,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.11.2018 15,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.07.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 125-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 125-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 02.11.2018 Typ Doručené
Opis 02.11.2018 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 02.11.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 02.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.11.2018 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.11.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.11.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 04.03.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.03.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.06.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 27.07.2022 Typ Odoslané
PP 125-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku