Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 124-2019
(11)  Číslo patentu  288996 
(21)  Číslo prihlášky  124-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2019-510 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.08.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  06.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 3/02  B27N 9/00  C09K 21/00  C08L 97/02   
(54)  Názov  Drevotrieskový materiál a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Drevotrieskový materiál, najmä drevotrieskový nehorľavý vodoodolný materiál, najmä drevotrieskový nehorľavý vodoodolný materiál na výrobu drevotrieskových dosiek, je tvorený zmesou, ktorá obsahuje 30 až 43 % hmotn. drevených triesok, 53 až 61,9 % hmotn. vodného roztoku kremičitanu, 2 až 5 % hmotn. hydroxidu hlinitého, 1 až 3 % hmotn. vody a 0,1 až 1 % hmotn. stabilizátora vodného skla. Opisuje sa spôsob výroby drevotrieskového materiálu, najmä drevotrieskového nehorľavého vodoodolného materiálu, najmä drevotrieskového nehorľavého vodoodolného materiálu na výrobu drevotrieskových dosiek, podľa ktorého je najprv hydroxid hlinitý zmiešaný s vodou, ďalej sú pridané drevené triesky a všetko je premiešané tak, že vznikne drevotriesková zmes, do vodného roztoku kremičitanu je pridaný stabilizátor vodného skla a následne je do roztoku primiešané tvrdidlo vodného skla, pričom je roztok 1 až 10 minút miešaný tak, že vznikne spojivový roztok, drevotriesková zmes je vložená za stáleho miešania do spojivového roztoku, všetko je premiešané a výsledná zmes je naliata do aplikačného miesta. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  First Point a.s.; Brněnská 4404/65a, 695 01 Hodonín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chlandová Gabriela, Mgr.; Jana Žižky 500, 517 24 Borohrádek; CZ;
Španiel Petr; Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 28.04.2021 8/2021 BA9A
2 Udelené patenty 28.09.2022 18/2022 FG4A
 
PP 124-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.11.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.03.2021 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.07.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 124-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 124-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 16.10.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 16.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.11.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2019 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.03.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 20.03.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odpoveď na správu úradu 24.05.2020 Typ Doručené
Opis 24.05.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 08.12.2020 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 12.03.2021 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.03.2021 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.01.2022 Typ Odoslané
správa o rešerši 27.01.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 25.03.2022 Typ Doručené
Opis 25.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.03.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.05.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 21.07.2022 Typ Odoslané
PP 124-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku