Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 123-2017
(11)  Číslo patentu  289013 
(21)  Číslo prihlášky  123-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.12.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  17.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/00   
(54)  Názov  Bezstratový odľahčovací obvod pre nepriamy jednosmerný menič s riadeným usmerňovačom 
(57)  Anotácia  Zapojenie bezstratového odľahčovacieho obvodu (27) na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia pri sekundárnom plnoriadenom spínači v nepriamych jednosmerných meničoch s riadeným usmerňovačom s jedným sekundárnym plnoriadeným spínačom je tvorené sériovým zapojením pomocného plnoriadeného spínača (18), diódy (19) a hlavného kapacitora (20), ktoré je paralelne pripojené k sekundárnemu plnoriadenému spínaču (17). Hlavný kapacitor (20) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (21) a hlavného induktora (22) na katódu nulovej diódy (16). Paralelne k pomocnému plnoriadenému spínaču (18) je pripojené sériové zapojenie diódy (23) a vedľajšieho kapacitora (24). Vedľajší kapacitor (24) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (25) a vedľajšieho induktora (26) na katódu nulovej diódy (16). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc.; Pekinská 10, 040 13 Košice; SK;
Lacko Milan, doc. Ing., PhD.; Lúčna 7, 044 14 Čaňa; SK;
Pástor Marek, doc. Ing., PhD.; Toryská 6, 040 11 Košice 11; SK;
Žatkovič Róbert, Ing.; Národná trieda 72, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  138-2016 
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2018 11/2018 BA9A
2 Zmeny adries 10.11.2022 21/2022 HE9A
3 Ponuky licencií na patentové prihlášky 07.12.2022 23/2022 QA9A
4 Udelené patenty 07.12.2022 23/2022 FG4A
 
PP 123-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.12.2017 116,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.10.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 123-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.11.2022 248,25 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 123-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 01.12.2017 Typ Doručené
Opis 01.12.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 01.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 01.12.2017 Typ Doručené
Výkresy 01.12.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.12.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.12.2017 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.12.2017 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 13.09.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.09.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.11.2018 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 21.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.09.2022 Typ Doručené
Opis 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.10.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 17.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Typ Odoslané
Ponuka licencie 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 14.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.12.2022 Typ Odoslané
PP 123-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 20.09.2022 Lacko Milan, doc. Ing., PhD. Lacko Milan, Ing., PhD.
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.10.2022 Lacko Milan, doc. Ing., PhD. Lacko Milan, Ing., PhD.
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.10.2022 Pástor Marek, doc. Ing., PhD. Pástor Marek, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku