Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 123-2017
(11)  Patent Number  289013 
(21)  Application Number  123-2017 
(22)  Application Date  08.12.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  07.12.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  05.11.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  17.11.2022 
(51)  International Patent Classification  H02M 3/00   
(54)  Title  Bezstratový odľahčovací obvod pre nepriamy jednosmerný menič s riadeným usmerňovačom 
(57)  Abstract  Zapojenie bezstratového odľahčovacieho obvodu (27) na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia pri sekundárnom plnoriadenom spínači v nepriamych jednosmerných meničoch s riadeným usmerňovačom s jedným sekundárnym plnoriadeným spínačom je tvorené sériovým zapojením pomocného plnoriadeného spínača (18), diódy (19) a hlavného kapacitora (20), ktoré je paralelne pripojené k sekundárnemu plnoriadenému spínaču (17). Hlavný kapacitor (20) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (21) a hlavného induktora (22) na katódu nulovej diódy (16). Paralelne k pomocnému plnoriadenému spínaču (18) je pripojené sériové zapojenie diódy (23) a vedľajšieho kapacitora (24). Vedľajší kapacitor (24) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (25) a vedľajšieho induktora (26) na katódu nulovej diódy (16). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc.; Pekinská 10, 040 13 Košice; SK;
Lacko Milan, doc. Ing., PhD.; Lúčna 7, 044 14 Čaňa; SK;
Pástor Marek, doc. Ing., PhD.; Toryská 6, 040 11 Košice 11; SK;
Žatkovič Róbert, Ing.; Národná trieda 72, 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  138-2016 
   Patent in Force minimum until  08.12.2023 
   Patent in Force maximum until  08.12.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2018 11/2018 BA9A
2 Zmeny adries 10.11.2022 21/2022 HE9A
3 Ponuky licencií na patentové prihlášky 07.12.2022 23/2022 QA9A
4 Udelené patenty 07.12.2022 23/2022 FG4A
 
PP 123-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2017 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.12.2017 116,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.10.2022 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 123-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.11.2022 248,25 EUR 7

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 123-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.12.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 01.12.2017 Type Delivered
Opis 01.12.2017 Type Delivered
Patentové nároky 01.12.2017 Type Delivered
Sprievodný list 01.12.2017 Type Delivered
Výkresy 01.12.2017 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 01.12.2017 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.12.2017 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.12.2017 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 13.09.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.09.2018 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.11.2018 Type Delivered
Plná moc 06.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 06.11.2018 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 21.07.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.09.2022 Type Delivered
Opis 12.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 12.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 12.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.10.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 17.10.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 11.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.11.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 14.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.12.2022 Type Sent document
PP 123-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena pôvodcu 20.09.2022 Lacko Milan, doc. Ing., PhD. Lacko Milan, Ing., PhD.
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.10.2022 Lacko Milan, doc. Ing., PhD. Lacko Milan, Ing., PhD.
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.10.2022 Pástor Marek, doc. Ing., PhD. Pástor Marek, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku