Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 122-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  122-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21B 29/02  E21B 7/15   
(54)  Názov  Zariadenie na odstraňovanie produkčnej rúry vo vrte a spôsob na odstraňovanie 
(57)  Anotácia  Zariadenie na odstraňovanie produkčnej rúry (10) vo vrte je mechanicky pripojené prostredníctvom BHA na prívod (12) elektrickej energie, prívod (13) chladiaceho média, dátový kábel (14) a ovládaciu jednotku (15). Zariadenie (X) je bezkontaktne umiestnené vnútri produkčnej rúry (10) a obsahuje prívod (11) tekutého prekurzora, ktorý vstupuje do generátora (5) plazmotvorného média napojeného na vstup (6) sústavy dýz spojený so sústavou dýz (7). Sústava dýz (7) je umiestnená v priestore medzi dvoma cylindrickými mechanicky pohyblivými elektródami, hornou elektródou (1) a dolnou elektródou (2), a horná elektróda (1) a dolná elektróda (2) sú umiestnené axiálne proti sebe po obvode zariadenia (X) a koaxiálne proti produkčnej rúre (10), pričom v osi hornej elektródy (1) a dolnej elektródy (2) je okolo vstupu (6) sústavy dýz umiestnený minimálne jeden magnet (4) nad sústavou dýz (7) a/alebo pod sústavou dýz (7). Spôsob odstraňovania produkčnej rúry vo vrte pôsobením zariadenia (X) sa uskutočňuje tak, že zariadenie (X) je vložené do produkčnej rúry (10) vo vrte a je doň cez prívod (11) tekutého prekurzora dodávaný tekutý prekurzor (Y), ktorý vstupuje do generátora (5) plazmotvorného média, ktorý ho mení na plazmotvorné médium (Z), ktoré prechádza cez vstup (6) sústavy dýz do sústavy dýz (7) a je vystrekované zo sústavy dýz (7) do priestoru medzi dvoma cylindrickými mechanicky pohyblivými elektródami, hornou elektródou (1) a dolnou elektródou (2) pri pôsobení tlaku v rozmedzí 0,1 – 70 MPa a teplote plazmotvorného média (Z) v rozmedzí 1 – 1 000 °C, medzi hornou elektródou (1) a dolnou elektródou (2) je zapálený v tekutom prostredí elektrický oblúk (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GA Drilling, a. s.; Priemyselná 5, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Horváth Gabriel, RNDr., PhD.; Záhradnícka 6406/51, 929 01 Dunajská Streda 1; SK;
Kučera Marek, Mgr., PhD.; Jána Smreka 10, 841 08 Bratislava 49; SK;
Dvonč Lukáš, RNDr., PhD.; Horská 1314/46, 958 06 Partizánske; SK;
Kočiš Ivan, Ing., CSc.; Kuklovská 54, 841 04 Bratislava; SK;
Szalay Zsolt, Mgr., PhD.; Stará cesta 350/48, 931 01 Šamorín; SK;
Šimo František, Ing., PhD.; V.B. Nedožerského 129/60, 972 12 Nedožery-Brezany; SK;
Beňovský Peter, Ing.; Roľnícka 334, 831 07 Bratislava 36; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/050014 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2019 10/2019 BA9A
 
PP 122-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 122-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.11.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.11.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.11.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 30.11.2017 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 30.11.2017 Typ Doručené
1e Patentové nároky 30.11.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 30.11.2017 Typ Doručené
1g Opis 30.11.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.12.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 05.12.2017 Typ Doručené
2b Opis 05.12.2017 Typ Doručené
2c Patentové nároky 05.12.2017 Typ Doručené
2d Anotácia 05.12.2017 Typ Doručené
2e Výkresy 05.12.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.12.2017 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 05.12.2017 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.12.2017 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.12.2017 Typ Platba
7 Doplnenie materiálov 14.12.2017 Typ Doručené
7a Plná moc 14.12.2017 Typ Doručené
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2017 Typ Doručené
8a Oznámenie k poplatkom 14.12.2017 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.07.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
9b Výpis z obchodného registra 31.07.2018 Typ Doručené
9c Plná moc 31.07.2018 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 26.09.2018 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 04.12.2018 Typ Interné listy
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.12.2018 Typ Platba
13 vnútrospisový list 28.12.2018 Typ Interné listy
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.08.2019 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP 06.08.2019 Typ Interné listy
16 správa o rešerši 01.03.2021 Typ Interné listy
18 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.04.2021 Typ Odoslané
PP 122-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.09.2018 GA Drilling, a. s. GA Drilling, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku