Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 121-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  121-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2019-448 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/26   
(54)  Názov  Zmes na tepelnoizolačnú omietku 
(57)  Anotácia  Zmes pre tepelne izolačnú omietku, najmä zmes pre tepelnoizolačnú omietku, ktorá obsahuje vodný roztok kremičitanu 75 až 90 % objemu sklenených pórovitých guličiek, 1 až 4 % objemu sklenených dutých mikro guličiek, 4 až 14 % objemu vodného roztoku kremičitanu draselného, 0,1 % objemu stabilizátoru spojiva vodného skla, 0,3 až 3 % objemu styrén-akrylátovej disperzie, 0,4 až 3 % objemu vodného koloidného roztoku striebra, 0,2 až 2,4 % objemu tenzidov ako prevzdušňujúceho prípravku a 0,5 až 7 % objemu vody a 0,1 až 1,5% objemu zmesi steránu vápenatého a oleátu sodného v pomere 1:2. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  First Point a.s.; Brněnská 4404/65a, 695 01 Hodonín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chlandová Gabriela, Mgr.; Jana Žižky 500, 517 24 Borohrádek; CZ;
Španiel Petr; Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 1/2021 BA9A
 
PP 121-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.11.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.03.2021 98,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 16.10.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 16.10.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 16.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.11.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2019 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odpoveď na správu úradu 11.03.2020 Typ Doručené
Opis 11.03.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 19.03.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 24.05.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.05.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 04.12.2020 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 12.03.2021 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.03.2021 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.03.2022 Typ Odoslané
správa o rešerši 14.03.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 16.05.2022 Typ Doručené
Opis 16.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2022 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.09.2022 Typ Doručené
Opis 21.09.2022 Typ Doručené
PP 121-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku