Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 121-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  121-2018 
(22)  Application Date  26.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.05.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01L 1/14  G01L 1/25  G01L 1/10  G01H 13/00   
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín 
(57)  Abstract  Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, je založený na tom, že vysokofrekvenčným elektrickým signálom privádzaným cez smerový člen (4) do žiariča (5) sa vybudí elektromagnetické pole v okolí pružného telesa (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2). Pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2) je vystavené mechanickému pôsobeniu, pričom elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom (2), pri ktorom sa vplyvom mechanickej veličiny na pružné teleso (1) mechanického člena mení jeho rezonančná frekvencia, čo spôsobuje odraz elektromagnetickej vlny, postupujúcej spätne do žiariča (5). Na základe vypočítanej zmenenej rezonančnej frekvencie rezonančného elektrického obvodu (2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6) hodnota neelektrickej fyzikálnej veličiny pôsobiacej na mechanický člen. Zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, pozostáva z vysokofrekvenčného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4) so žiaričom (5) elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa (1) mechanického člena snímača (1) s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom (2). Žiarič (5) elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový člen (4) k riadiacemu/vyhodnocovaciemu obvodu (6), ktorý je prepojený s vysokofrekvenčným generátorom (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5810/9, Bratislava-Karlova Ves;
RMC s.r.o.; Trenčianska ul. 863/66, Nová Dubnica 
(72)  Inventor(s)  Harťanský René, prof. Ing., PhD.; Štefana Straku 46/25, 914 01 Trenčianska Teplá; SK;
Halgoš Ján, Ing., PhD.; Soblahov 247, 913 38 Soblahov; SK;
Hricko Jaroslav, Ing., PhD.; Jarková 346, 049 25 Dobšiná; SK;
Rafaj Michal, Ing.; Puškinova 796/10, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Zmeny mien 13.04.2022 7/2022 HC9A
 
PP 121-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.11.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.11.2018 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 121-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 121-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 26.10.2018 Type Delivered
Opis 26.10.2018 Type Delivered
Patentové nároky 26.10.2018 Type Delivered
Plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 26.10.2018 Type Delivered
Výkresy 26.10.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 29.10.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.11.2018 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.02.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Type Delivered
Opis 13.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 13.03.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 20.03.2019 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 24.02.2020 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 24.02.2020 Type Internal Letter
Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 05.03.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 23.03.2022 Type Sent document
PP 121-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2022 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ústav informatiky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku