Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 121-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  121-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 1/14  G01L 1/25  G01L 1/10  G01H 13/00   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín 
(57)  Anotácia  Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, je založený na tom, že vysokofrekvenčným elektrickým signálom privádzaným cez smerový člen (4) do žiariča (5) sa vybudí elektromagnetické pole v okolí pružného telesa (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2). Pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2) je vystavené mechanickému pôsobeniu, pričom elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom (2), pri ktorom sa vplyvom mechanickej veličiny na pružné teleso (1) mechanického člena mení jeho rezonančná frekvencia, čo spôsobuje odraz elektromagnetickej vlny, postupujúcej spätne do žiariča (5). Na základe vypočítanej zmenenej rezonančnej frekvencie rezonančného elektrického obvodu (2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6) hodnota neelektrickej fyzikálnej veličiny pôsobiacej na mechanický člen. Zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, pozostáva z vysokofrekvenčného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4) so žiaričom (5) elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa (1) mechanického člena snímača (1) s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom (2). Žiarič (5) elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový člen (4) k riadiacemu/vyhodnocovaciemu obvodu (6), ktorý je prepojený s vysokofrekvenčným generátorom (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5810/9, Bratislava-Karlova Ves;
RMC s.r.o.; Trenčianska ul. 863/66, Nová Dubnica 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Harťanský René, prof. Ing., PhD.; Štefana Straku 46/25, 914 01 Trenčianska Teplá; SK;
Halgoš Ján, Ing., PhD.; Soblahov 247, 913 38 Soblahov; SK;
Hricko Jaroslav, Ing., PhD.; Jarková 346, 049 25 Dobšiná; SK;
Rafaj Michal, Ing.; Puškinova 796/10, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Zmeny mien 13.04.2022 7/2022 HC9A
 
PP 121-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.11.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.11.2018 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 26.10.2018 Typ Doručené
Opis 26.10.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 26.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 29.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.11.2018 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Typ Doručené
Opis 13.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 24.02.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 24.02.2020 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 23.03.2022 Typ Odoslané
PP 121-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2022 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ústav informatiky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku