Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 121-2017
(11)  Číslo patentu  288904 
(21)  Číslo prihlášky  121-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  07.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/08   
(54)  Názov  Magnetický príchytný systém na fasády a opláštenia v interiéri a exteriéri 
(57)  Anotácia  Magnetický príchytný systém na fasády a opláštenia v interiéri a exteriéri je tvorený oceľovým profilom (8), ktorý má aspoň dva príchytné otvory (9) na prichytenie o podklad (3), aspoň dva montážne otvory (5) na montáž kotviacej skrutky (4) a aspoň dva príchytné otvory (10) na prichytenie poniklovaného neodymového axiálneho magnetu (7) s prehĺbením prostredníctvom kotviacej skrutky (6) o profil (8). Dielec (2) fasády a opláštenia z magnetického materiálu a/alebo nemagnetického materiálu je spojený s príchytným systémom prostredníctvom rozpojiteľného spoja vytváraným vplyvom magnetického poľa magnetu (7), pôsobiaceho na povrch dielcov (2) fasády a opláštenia z magnetického materiálu a/alebo nemagnetického materiálu – priamo, v prípade dielca (2) z magnetického materiálu, a nepriamo, v prípade dielca (2) z nemagnetického materiálu – prostredníctvom oceľovej podložky, prichytenej lepeným spojom o vnútornú stenu dielca (2) z nemagnetického materiálu tak, aby vytvárala protikus k magnetu (7). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Doboz Michal, Ing.; Šuja 3, 015 01 Rajec; SK;
Javorský Stanislav, PaedDr., PhD.; Bystrická 82/10, 015 01 Rajec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Doboz Michal, Ing.; Šuja 3, 015 01 Rajec; SK;
Javorský Stanislav, PaedDr., PhD.; Bystrická 82/10, 015 01 Rajec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Maximálna platnosť do  27.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2020 10/2020 BA9A
2 Udelené patenty 13.10.2021 19/2021 FG4A
 
PP 121-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.11.2017 Typ Doručené
1a Anotácia 27.11.2017 Typ Doručené
1b Opis 27.11.2017 Typ Doručené
1c Patentové nároky 27.11.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 27.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.11.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.11.2017 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.07.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.10.2019 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 15.10.2019 Typ Doručené
6a Anotácia 15.10.2019 Typ Doručené
6b Opis 15.10.2019 Typ Doručené
6c Patentové nároky 15.10.2019 Typ Doručené
6d Výkresy 15.10.2019 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.01.2020 Typ Odoslané
8 výzva na doplnenie identifikátora osoby 21.01.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 20.03.2020 Typ Doručené
9a Anotácia 20.03.2020 Typ Doručené
9b Opis 20.03.2020 Typ Doručené
9c Patentové nároky 20.03.2020 Typ Doručené
9d Výkresy 20.03.2020 Typ Doručené
10 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 26.06.2020 Typ Odoslané
11 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 26.06.2020 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 26.06.2020 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 06.08.2020 Typ Doručené
13a Opis 06.08.2020 Typ Doručené
13b Patentové nároky 06.08.2020 Typ Doručené
13c Výkresy 06.08.2020 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 24.08.2020 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP 24.08.2020 Typ Interné listy
17 rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie 22.03.2021 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 01.04.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 24.03.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 30.03.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.03.2021 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PP do predošlého stavu 31.03.2021 Typ Odoslané
24 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 31.03.2021 Typ Odoslané
25 39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 08.04.2021 Typ Platba
26 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.04.2021 Typ Platba
27 oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 21.04.2021 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 16.06.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 16.06.2021 Typ Doručené
29 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 30.07.2021 Typ Odoslané
31 pokyn na udelenie 30.07.2021 Typ Interné listy
32 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.08.2021 Typ Odoslané
33 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.08.2021 Typ Platba
34 rozhodnutie o udelení patentu 13.08.2021 Typ Odoslané
35 Oznámenie k poplatkom 01.09.2021 Typ Doručené
35a Príloha inde neuvedená 01.09.2021 Typ Doručené
35b Príloha inde neuvedená 01.09.2021 Typ Doručené
35c Príloha inde neuvedená 01.09.2021 Typ Doručené
PP 121-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku