Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 121-2010
(11)  Číslo patentu  288353 
(21)  Číslo prihlášky  121-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.10.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2012 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  18.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07B 63/00  C07G 99/00   
(54)  Názov  Spôsob získavania hroznového pigmentu 
(57)  Anotácia  Spôsob získavania hroznového pigmentu, ktorý zahŕňa namáčanie suroviny – hroznových výliskov v demineralizovanej vode v priebehu 12 hodín, premývanie demineralizovanou vodou pri teplote 65 – 70 °C do dosiahnutia pH premývacích vôd 5,5 – 6,0, spracovanie premytej suroviny roztokom hydroxidu amónneho s koncentráciou 0,3 – 0,4 % pri teplote 30 - 40 °C v priebehu 10 – 12 hodín, extrakciu usadeniny roztokom hydroxidu sodného s koncentráciou 0,1 – 0,15 mol/l pri teplote 20 – 22 °C v priebehu 6 – 7 dní, pridanie kyseliny chlorovodíkovej do zmesi do pH 2,0 – 2,5, premývanie sedimentu destilovanou vodou do pH 3,0 – 3,4 pridanie 60-percentného roztoku izopropylalkoholu, rozpúšťanie zvyšku v 1-percentnom roztoku hydroxidu amónneho a odparovanie roztoku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alpha Omega Consulting s.r.o.; Jégeho 10, 821 08 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kazacker Aleksander, Ing.; Generála Petrova 54/69, 650 76 Odessa; UA;
Káčerík Peter, Ing.; Kostolná 54, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.10.2022 
   Maximálna platnosť do  04.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2012 5/2012 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.07.2014 7/2014 GB9A
3 Udelené patenty 02.05.2016 5/2016 FG4A
 
PP 121-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.10.2010 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2010 53,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2014 27,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2014 20,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.02.2016 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 17.05.2016 364,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 22.09.2016 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 18.09.2017 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 13.07.2018 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 27.09.2019 199,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 31.07.2020 232,00 EUR 11
7 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 121-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 04.10.2010 Typ Doručené
1b Patentové nároky 04.10.2010 Typ Doručené
1c Anotácia 04.10.2010 Typ Doručené
1d Plná moc 04.10.2010 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.10.2010 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2010 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2010 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.01.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 17.01.2012 Typ Interné listy
7 Žiadosť inde neuvedená 15.05.2012 Typ Doručené
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.05.2012 Typ Odoslané
9 všeobecný referátnik 31.05.2012 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 29.05.2012 Typ Doručené
11 Prehlásenie pôvodcu/ov 23.07.2012 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 31.08.2012 Typ Odoslané
13 správa o rešerši 27.08.2013 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.08.2013 Typ Odoslané
15a Žiadosť inde neuvedená 28.10.2013 Typ Doručené
15b Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 28.10.2013 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 18.11.2013 Typ Odoslané
17a Žiadosť inde neuvedená 27.11.2013 Typ Doručené
17b Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.2013 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 29.04.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
18a Plná moc 29.04.2014 Typ Doručené
18b Zmluva o prevode práv 29.04.2014 Typ Doručené
19 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2014 Typ Platba
20 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.05.2014 Typ Odoslané
21 Žiadosť o informáciu 28.07.2014 Typ Doručené
22 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.08.2014 Typ Odoslané
23a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.10.2014 Typ Doručené
23b Žiadosť o informáciu 01.10.2014 Typ Doručené
24a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.09.2014 Typ Doručené
24b Žiadosť o informáciu 29.09.2014 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 06.10.2014 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
27 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2014 Typ Platba
28 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2014 Typ Doručené
29 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.12.2014 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 15.01.2015 Typ Doručené
30a Doplnenie materiálov 15.01.2015 Typ Doručené
31 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 23.03.2015 Typ Odoslané
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.05.2015 Typ Doručené
33 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 01.06.2015 Typ Odoslané
34 Odpoveď na správu úradu 12.06.2015 Typ Doručené
34a Opis 12.06.2015 Typ Doručené
34b Patentové nároky 12.06.2015 Typ Doručené
34c Anotácia 12.06.2015 Typ Doručené
35 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 18.06.2015 Typ Odoslané
36 Odpoveď na správu úradu 21.08.2015 Typ Doručené
37 záznam o vykonaní úplného prieskumu 01.12.2015 Typ Interné listy
38 pokyn na udelenie 01.12.2015 Typ Interné listy
39 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.01.2016 Typ Odoslané
40 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.02.2016 Typ Platba
41 rozhodnutie o udelení patentu 14.03.2016 Typ Odoslané
42 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.05.2016 Typ Odoslané
PP 121-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 27.05.2014 Alpha Omega Consulting s.r.o. ALLVIT s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.05.2014 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku