Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 120-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  120-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/00  B25J 13/08  B25J 19/00  G01C 21/00   
(54)  Názov  Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty 
(57)  Anotácia  Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty obsahuje stabilizačné zariadenie (3), ktoré zaznamená kritické naklonenie mobilného robota (1) a vyšle informáciu o naklonení mobilného robota (1) riadiacej jednotke (4), ktorá automaticky zastaví mobilný robot (1) po prekročení naklonenia o uhol (ϕ). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuric Ivan, prof. Ing. Dr.; J. Goliána 2, 036 01 Martin 1; SK;
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.; V. P. Tótha 10, 960 01 Zvolen; SK;
Ságová Zuzana, Ing., PhD.; Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina 8; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Škultéty Emil, Ing.; Dolná Lehota 112, 976 98 Lopej; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
 
PP 120-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 120-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 26.10.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 26.10.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 26.10.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 26.10.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 26.10.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.10.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.11.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.02.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 13.02.2020 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.10.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 04.10.2021 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.10.2021 Typ Platba
PP 120-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku