Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 12-2014
(11)  Číslo patentu  288851 
(21)  Číslo prihlášky  12-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.02.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  07.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 27/10  H04L 27/14  H04L 25/02  H04L 27/156  H03M 13/00   
(54)  Názov  Analyzátor neznámych signálov využívajúcich vnútroimpulzovú diskrétnu frekvenčnú moduláciu 
(57)  Anotácia  Vstupný signál s vnútroimpulzovou MFSK moduláciou je privedený na prvý vstup (1-1) analógovo-číslicového prevodníka (1) a vstup (2-1) amplitúdového detektora (2). Výstup (2-2) amplitúdového detektora (2) je pripojený na vstup svorky (3-1) generátora (3) oknovej funkcie, ktorého výstup (3-2) je pripojený na druhý vstup (1-2) analógovo-číslicového prevodníka (1). Výstup (1-3) analógovo-číslicového prevodníka (1) je pripojený na vstup (4-1) pamäte (4), ktorej výstup (4-2) je pripojený na prvý vstup (5-1) mikroprocesora (5). Prvý výstup (6-2) deliča (6) vzoriek signálu je pripojený na druhý vstup (5-2) mikroprocesora (5) a druhý výstup (6-3) deliča (6) vzoriek signálu je pripojený na tretí vstup (5-3) mikroprocesora (5). Prvý výstup (5-5) mikroprocesora (5) je pripojený na vstup (7-1) prvého normovacieho obvodu (7) a druhý výstup (5-6) mikroprocesora (5) je pripojený na vstup (8-1) druhého normovacieho obvodu (8). Výstup (7-2) prvého normovacieho obvodu (7) je pripojený na prvý vstup (9-1) korelátora (9) a výstup (8-2) druhého normovacieho obvodu (8) je pripojený na druhý vstup (9-2) korelátora (9). Na tretí vstup (9-3) korelátora (9) je pripojený výstup (10-2) obvodu (10) adaptívneho prahu. Prvý výstup (9-4) korelátora (9) je pripojený na vstup (6-1) deliča (6) vzoriek signálu. Druhý výstup (9-5) korelátora (9) je pripojený na vstup (10-1) obvodu (10) adaptívneho prahu. Tretí výstup (9-6) korelátora (9) je pripojený na vstup (11-1) obvodu (11) štatistického vyhodnocovania, ktorého výstup (11-2) je pripojený na vstup (12-1) identifikátora (12) viacnásobných signalizačných frekvencií. Výstup (12-2) identifikátora (12) viacnásobných signalizačných frekvencií je pripojený na štvrtý vstup (5-4) mikroprocesora (5). Tretí výstup (5-7) mikroprocesora (5) je pripojený na vstup (13-1) vyhodnocovacieho obvodu (13), ktorého výstup (13-2) je pripojený na vstup (14-1) zobrazovacieho obvodu (14). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika; Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matoušek Zdeněk, doc. Ing., PhD.; Pod Slivkou 519/6, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK;
Ochodnický Ján, doc. Ing., PhD.; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1797/57, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Babjak Marián, Ing., PhD.; Jilemnického 1251/28, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.02.2022 
   Maximálna platnosť do  07.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2015 09/2015 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 12-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.03.2021 8 645,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 12-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.02.2014 Typ Doručené
1a Opis 07.02.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 07.02.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 07.02.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 07.02.2014 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.02.2014 Typ Doručené
3 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.09.2014 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 03.10.2014 Typ Doručené
4a Opis 03.10.2014 Typ Doručené
4b Patentové nároky 03.10.2014 Typ Doručené
4c Anotácia 03.10.2014 Typ Doručené
4d Výkresy 03.10.2014 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.07.2015 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 08.07.2015 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.10.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Typ Doručené
10a Opis 06.11.2020 Typ Doručené
10b Patentové nároky 06.11.2020 Typ Doručené
10c Anotácia 06.11.2020 Typ Doručené
10d Obrázok k anotácii 06.11.2020 Typ Doručené
11 pokyn na udelenie 28.01.2021 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 17.02.2021 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 02.03.2021 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o udelení patentu 03.03.2021 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Typ Odoslané
PP 12-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku