Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 119-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  119-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 3/00   
(54)  Názov  Upínací mechanizmus nástrojov pracovných strojov 
(57)  Anotácia  Upínací mechanizmus pracovných nástrojov zemného stroja je tvorený telesom (1), medzi ktorého bočnými stenami je uložený ovládací prostriedok (8) a pružinové mechanizmy (9), ktoré sú prvým čapom (57) ovládacieho prostriedku (8) spojené so závesom (5) a druhým čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) sú spojené s pridržiavačom (6). Pritom je ešte tvorený západkou (7) s čapom (71) západky (7) tak, že západka (7) sa opiera o záves (5), pričom je spojená spojovacím čapom (73) s ťahadlom (72) západky (7), ktoré je spojené s čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) uloženom v pridržiavači (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.; Hrnčiarové 580, 916 12 Lubina; SK;
Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc.; Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2020 6/2020 BA9A
 
PP 119-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 30,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 119-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.10.2018 Typ Doručené
Opis 22.10.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 22.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 23.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 29.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2018 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 16.04.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.04.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.11.2022 Typ Odoslané
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.01.2023 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.01.2023 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 12.02.2023 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 23.02.2023 Typ Odoslané
PP 119-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku