Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 119-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  119-2018 
(22)  Application Date  22.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.06.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  E02F 3/00   
(54)  Title  Upínací mechanizmus nástrojov pracovných strojov 
(57)  Abstract  Upínací mechanizmus pracovných nástrojov zemného stroja je tvorený telesom (1), medzi ktorého bočnými stenami je uložený ovládací prostriedok (8) a pružinové mechanizmy (9), ktoré sú prvým čapom (57) ovládacieho prostriedku (8) spojené so závesom (5) a druhým čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) sú spojené s pridržiavačom (6). Pritom je ešte tvorený západkou (7) s čapom (71) západky (7) tak, že západka (7) sa opiera o záves (5), pričom je spojená spojovacím čapom (73) s ťahadlom (72) západky (7), ktoré je spojené s čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) uloženom v pridržiavači (6). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.; Hrnčiarové 580, 916 12 Lubina; SK;
Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc.; Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2020 6/2020 BA9A
 
PP 119-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 30,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2023 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 119-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 119-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 22.10.2018 Type Delivered
Opis 22.10.2018 Type Delivered
Patentové nároky 22.10.2018 Type Delivered
Plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Výkresy 22.10.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.10.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 23.10.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 29.10.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.10.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2018 Type Payment
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 05.03.2020 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 16.04.2020 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.04.2020 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 14.11.2022 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.11.2022 Type Sent document
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.01.2023 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2023 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 13.01.2023 Type Delivered
PP 119-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku